Ouderenzorg in de gemeente Voorst

GEMEENTE VOORST.- Op 20 december liet de Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning (CMO) zich informeren over “de ouderenzorg” in onze gemeente. De CMO is er voor alle inwoners. Zij is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B&W over alle aspecten van het Sociaal Domein.

Het was een goede en prettige bijeenkomst waarin de ouderenzorg uitvoerig werd belicht door vertegenwoordigers van de gemeente, de ouderenbonden en Mens en Welzijn (zie ook foto).

De heer Peter Krük en mevrouw Elly Brinkman gaven een presentatie over het ouderenbeleid van de gemeente Voorst. Volwassenen, ongeacht hun leeftijd, positie of beperking moeten kunnen meedoen in onze samenleving. Opvallend is dat het aantal mensen met dementie in de gemeente Voorst gaat verdubbelen binnen 10 jaar.

Qua zorg moeten ze geen onnodige problemen ondervinden en regels behoren goed op elkaar afgestemd en helder te zijn.

Om mensen zolang mogelijk thuis te kunnen laten wonen, zorgt de gemeente voor algemene preventieve voorzieningen, zoals algemeen maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning vrijwilligerswerk, wegwijs dementie, formulierenbrigade, inzet wijkverpleegkundige etc. Deze worden volledig door de gemeente gesubsidieerd.

Daarnaast organiseert zij maatwerkvoorzieningen, zoals hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, dagbesteding, beschermd wonen, etc. Om hiervan gebruik te kunnen maken heeft de inwoner van de gemeente Voorst een indicatie nodig en betaalt men een eigen bijdrage voor deze voorzieningen.

Annet Reimert en Diana van de Oever van Mens en Welzijn Voorst deden verslag van hun ervaringen in de zorg voor ouderen. Zij spreken liever van bewonersondersteuning in plaats van cliëntenondersteuning.

Onderwerpen die zij in hun verhaal aanstipten, waren de behoefte aan periodieke informatie over allerlei voorzieningen, meer aandacht en ondersteuning voor sport en beweging, behoefte bij ouderen aan meer onderlinge contacten, problemen met valpartijen en de toenemende eenzaamheid van steeds meer ouderen.

Ook ervaren zij dat de dagbesteding niet altijd meer de juiste plek is voor mensen van wie de gezondheid ernstig achteruit is gegaan. In dat geval kunnen zij hen niet meer de juiste zorg geven. Dat is voor álle mensen van de dagbesteding een erg vervelende gewaarwording. Een soort vaste casemanager (“spil” in de zorg), die een indicatie kan bijstellen en knopen kan doorhakken biedt wellicht uitkomst. Tot slot lopen beiden vrijwel dagelijks tegen problemen met het vervoer van Plus OV aan. “Dat frustreert flink”, aldus Annet en Diana.

Vertegenwoordigers van de ouderenbonden pleiten ervoor dat de ervaringen, die opgedaan zijn in het project Voorst Onder de Loep, worden meegenomen in het toekomstig ouderenbeleid. Duidelijk wordt dat bijna niemand weet dat inwoners beroep kunnen doen op een ‘onafhankelijke cliëntenondersteuning’; iemand die kan helpen bij een aanvraag voor zorg. De vertegenwoordigers wijzen er op dat mensen met dementie, of die zich eenzaam voelen, daar niet graag zomaar voor uit willen komen. Let daar dus op wanneer je hen uitnodigt voor goedbedoelde plannen. Vervolgens benadrukken alle ouderenbonden het veelzijdige werk dat zij doen, b.v. mensen helpen met hun belastingaangifte. Jammer genoeg kampen de meeste bonden met een terugloop van hun ledenaantal en vindt men het lastig om bestuursleden te vinden. Ook de aanvraag van gemeentelijke subsidies kwam nog even ter sprake.

Aan het einde van de bijeenkomst deelden Willemijn Mulder en Lidie Voorend hun ervaringen met ‘ouderenzorg’. Beiden werken in de zorg en zijn lid van de CMO. Zij treffen veel ouderen in heel kwetsbare situaties, zien veel te veel eenzaamheid, maar ook ‘zorgmijders’ (mensen die vinden dat zij geen zorg van anderen nodig hebben). Beiden vragen meer aandacht voor mantelzorgers; vooral voor mantelzorgers van mensen met niet-aangeboren-hersenaandoeningen, zoals dementie. Zij gaan vaak ver over hun eigen grenzen heen en vinden het heel moeilijk om op tijd hulp te vragen.

Een zorgvraag vraagt altijd en overal onmiddellijk actie van betrokkenen in het zorgnetwerk. Ook legden beiden uit dat veel ouderen kampen met ondervoeding en dat er te weinig openbare toiletten zijn. Dit laatste kan een drempel zijn om er op uit te trekken.

Afgesproken is dat alle aanwezigen op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de CMO. Mocht u de vergaderingen willen bijwonen, dan bent u van harte welkom. In het Voorster Nieuws worden alle vergaderingen aangekondigd op de pagina van de gemeente.

Eventuele reacties op dit artikel ontvangen we graag ( secretariaat@clientenraad-voorst.nl ). Een brief naar het secretariaat kan ook (p/a Omloop 28, 7391 PM Twello).

woensdag 9 januari

Deel dit bericht