Reactie bestuur Stichting tot exploitatie en herbouw van de Terwoldse Molen.

Terwolde- Het bestuur van de stichting tot exploitatie en herbouw van de Terwoldse Molen, de eigenaar van molen de Ooievaar, neemt krachtig stelling tegen de door de familie Bökkers ondernomen actie op social media. In deze berichtgeving staan pertinente onwaarheden over de gang van zaken met als bedoeling het bestuur in een zwart daglicht te zetten en de publieke opinie voor zichzelf te winnen en tegen het bestuur op te zetten.

Terugblik
Het stichtingsbestuur heeft direct na de brand in augustus 2015 besloten om de exploitatie van de Terwoldse molen zodanig op orde te brengen dat een duurzame toekomst voor de molen is weggelegd. Dat betekent dat de inkomsten dusdanig moeten zijn dat het reguliere onderhoud, de verzekeringspremies en de reserveringen voor groot onderhoud bekostigd kunnen worden.
Een aantal Terwoldenaren heeft aangeboden het bestuur van de stichting te ondersteunen bij de herbouw en de opzet van de exploitatie.

Contact en overleg
Tijdens de periode van de herbouw is regelmatig contact onderhouden met de familie Bökkers, deels om advies te vragen bij de herbouw, deels om wensen t.a.v. de inrichting te inventariseren. Zij waren de huurders en wij (het bestuur van de stichting) hebben van meet af aan duidelijk gemaakt dat wij een terugkeer in de molen zeer prettig zouden vinden. Dit was wederzijds de intentie. Na korte tijd heeft de familie Bökkers gemeld dat zij misschien niet terugkeren naar Terwolde i.v.m. hun belangstelling voor de molen in Olst, een standpunt waar wij ons volledig in konden vinden. Toen recentelijk bleek dat Olst geen werkbare optie was heeft de familie Bökkers aangegeven toch nog belangstelling te hebben voor de molen in Terwolde. Daarnaast zijn met de familie Bökkers gesprekken gevoerd over de exploitatieopzet. Wij hebben hen gevraagd hierin mee te denken en mee te bewegen. De stichting wil zich inspannen om minstens 50% van de inkomsten op andere (alternatieve) manieren te genereren, de huuropbrengst vormt dan het andere deel van de inkomsten. Dat de huuropbrengsten omhoog moesten om een gezonde exploitatie te krijgen hebben wij steeds duidelijk gemaakt. Wij beseffen dat dit voor de huurder geen prettige boodschap is, echter het idee hierachter was dat een gezonde exploitatie voor een ‘win – win’ situatie zou kunnen zorgen: “Een goed onderhouden molen als gezond gereedschap voor de molenaar”. Het bestuur heeft meerdere voorstellen gedaan om tot een hernieuwd huurcontract te komen. Hierbij is zeker gekeken naar de positie van de huurder, getuige het voorstel om de huur bijvoorbeeld gefaseerd te verhogen. Deze gesprekken hebben uiteindelijk niet tot enige overeenstemming tussen de stichting en de familie Bökkers geleid. De familie Bökkers was niet bereid meer dan 285 euro per maand aan huur op te brengen. Daarop heeft het bestuur besloten het nog lopende huurcontract op te zeggen. De familie Bökkers heeft tot nu toe niet gereageerd naar het bestuur.

Vals media bombardement
Wel heeft de familie Bökkers gemeend de publiciteit te moeten zoeken. Zij heeft de brief waarin het huurcontract wordt opgezegd gepubliceerd via social media. Dit is een weloverwogen daad temeer daar bepaalde passages in de brief zwart zijn gemaakt. In deze berichten worden pertinente onwaarheden verteld. De verhoging van de huur met 600% is er één van. Een eenvoudige rekensom laat dit zien.

Huur en Exploitatie
Een exploitatie van 20.000 euro/jaar is zeker nodig omdat de Terwoldse Molen gebouwd is voor professioneel gebruik wat inhoudt dat er meer slijtage zal optreden. Door de verhuur zal + 10.000 euro per jaar opgebracht moeten worden. Per maand betekent dit ongeveer 800 euro. Aan de fam. Bökkers hebben wij het voorstel gedaan de huur op 750 euro te stellen. In he totale plaatje is het vreemd dat wij na ons voorstel uit betrouwbare bron hebben vernomen dat de fam. Bökkers in Olst een bedrag van 840 euro voor de huur van de molen aldaar niet onoverkomelijk schijnt te vinden.

Buiten het feit dat het zakelijk gezien geen slimme zet is om de vuile was buiten te hangen, riekt het geheel naar teleurstelling en wraak uit de hoek van de familie Bökkers, de reacties op social media liegen er niet om. Bovendien worden mensen die zich inzetten om de molen weer op te bouwen door deze handelwijze ernstig beschadigd. Het bestuur distantieert zich van alle dreigementen die via sociale media door de familie Bökkers ontlokt worden. Het bestuur van de stichting gaat onverminderd door op de ingeslagen weg namelijk de herbouw en het in stand houden van de Terwoldse molen op basis van een gezonde exploitatie.

woensdag 11 oktober

Deel dit bericht
Advertentie
Meer Algemeen nieuws