Gemeenteraad stelt beslissing over zonneveld Klarenbeek uit tot na de zomer

Gemeente Voorst- De gemeenteraad heeft de beslissing tot het geven van een verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een park met 21 hectare aan zonnepanelen aan de Broekstraat in het buitengebied van Klarenbeek aangehouden tot na de zomervakantie. Reden hiervoor is dat de raad de tijd op dit moment nog niet rijp acht om het voorstel ter inzage te zeggen.

50 voetbalvelden
De grootte van het zonneveld is vergelijkbaar met meer dan 50 voetbalvelden. Met de aanleg van dit zonneveld zouden circa 5700 huishoudend van groene stroom kunnen worden voorzien. Het college van Voorst is bereid om onder bepaalde voorwaarden mee te werken aan de realisatie van dit plan. Alvorens het college deze plannen kan realiseren heeft zij een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig. Tijdens de raadsvergadering van 10 juli werd dit onderwerp behandeld.

2030 energieneutraal
In de eerste termijn spraken de politieke partijen hun standpunt uit. Han Lubberink (GemeenteBelangen) is positief gestemd over de komst het zonneveld bij Klarenbeek. “Het is voor ons belangrijk om duurzaamheidsdoelstelling te behalen. Dit betekent dat de gemeente Voorst in 2030 energieneutraal moet zijn. De adviseurs van de initiatiefnemer geven aan dat dit het beste ruimtelijke plan is dat zij ooit hebben gemaakt in Nederland. Zij hebben echter over het hoofd gezien dat alle omwonenden echt betrokken willen worden. De omwonenden hebben zich inmiddels verenigd in een buurtcomité en laten van zich horen. Ik hoop dat het buurtcomité zich realiseert dat het van belang is dat je aanwezig bent als je wordt uitgenodigd voor een overleg. Blijf niet staan in de protestmodus als er aan je gevraagd wordt om mee te doen. GemeenteBelangen staat onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden positief tegenover het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. Wij realiseren ons dat de definitieve klap pas op 24 september 2018 wordt gegeven als wij nu de verklaring van geen bedenkingen afgeven. Wij roepen iedereen op om tot die tijd samen aan de slag te gaan zodat er een plan bestaat waarmee eenieder verder kan”.

Zonnevelden vliegen om de oren
Raadslid Gerrit Schimmel (VVD-Liberaal2000) kon zich niet vinden in het betoog van Han Lubberink. “Dit is het derde grote zonneveld in korte tijd. De plannen volgen elkaar snel op. De zonnevelden vliegen ons om de oren. Wij hebben behoefte aan een grens van de omvang van de hoeveelheid zonneparken. Daarnaast hebben wij onze bedenkingen bij de vraag of het zonnepark in het landschap past. Wij vinden het plan niet voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. Daarnaast vraag ik mij af of het college voldoende kan waarborgen dat de groenstrook permanent in stand wordt gehouden en onderhouden. Ik zie daarvoor een wankele juridische basis.”

Burgerparticipatie
Raadslid Bert Visser (PvdA-GL) is van mening dat dit niet de juiste situatie is waarin een beslissing genomen moet worden. “Wij missen de betrokkenheid van de initiatiefnemer naar de buurt toe. We hebben hier een heleboel inwoners zitten. Zij geven aan graag te willen participeren, maar niet als vijfde wiel aan de wagen. Daarnaast maken wij ons zorgen om de ruimtelijke ordening. Het is inmiddels zo dat zonnepanelen per m2 meer opbrengen dan landbouw of melkveehouderij. Wij zijn bang dat er straks te veel grond wordt verpacht aan zonneveld in plaats boeren omdat dit voor de grondeigenaren interessanter is.

Windmolens
Arend Jansen (Lijst Arend) geeft aan op dit moment nog niet bereid te zijn om een verklaring van geen bedenkingen af te geven. “Deze grond is straks hard nodig als er een nieuw landbouwbeleid komt voor grondgebonden veeteelt. Boeren mogen dan minder dieren op een stuk grond houden, dit betekent dat zij meer grond nodig hebben. Dan heb je deze grond nog hard nodig. Daarnaast vind ik dat de coalitie te kort door de bocht heeft gezegd dat er geen windmolens komen. Onder windmolens kan je tenminste nog aardappels verbouwen”.

Consequenties
Margret Suelmann geeft namens haar fractie CDA aan dat zij zich zorgen maakt over de uitvoering. Ook Paul Jonkman (D66) geeft aan dat hij twijfels heeft ondanks het goede initiatief en is benieuwd wat de consequenties zijn als de raad op dit moment geen verklaring van geen bedenkingen af geeft. Wethouder Arjen Lagerweij geeft aan dat de consequentie van het nu niet afgeven van een verklaring van geen bedenkingen gevolgen heeft voor de aanvraag van de subsidies. De hoeveelheid subsidie wordt waarschijnlijk lager waardoor de landschappelijke inpassing moeilijker gaat. “Als er helemaal geen voorlopige verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven dan staat de initiatiefnemer met lege handen en kan het feest weer opnieuw beginnen, of niet”, aldus Lagerweij.

Rechtszaak
De gemeenteraad heeft aangegeven dat eerst het beleid voor zonneparken tegen het licht wil houden. Dit wil zij bewerkstelligen door het indienen van moties. Volgens wethouder Arjen Lagerweij zou het indienen van deze moties nadelige gevolgen kunnen hebben voor een lopende rechtszaak over het zonneveld van Willy Gooiker. Eén van de omwonenden heeft een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente. Willy Gooiker is belanghebbende. Volgens Arjen Lagerweij zijn de gronden waarop de rechtszaak is aangespannen zeer divers van aard. “Het gaat niet alleen over geluid en de weerkaatsing van de zonnepanelen, maar ook over de verloop van het proces”. Volgens wethouder Lagerweij zouden de moties planschade kunnen berokkenen bij de rechtszitting. De juristen durven hun hand niet in het vuur te steken dat er geen schade door ontstaat. “Wilt u dat? Het college niet. Daarom adviseer ik u om de moties niet in stemming te brengen. U kunt er later uiteraard op een ander tijdstip op terugkomen”.

Proces begint nu pas
Daarnaast raadt Arjen Lagerweij aan om de concept verklaring van geen bedenkingen wel af te geven. Dan kan het proces worden voortgezet. “Op 24 september dient u een definitieve verklaring af te geven. Dan kunt u alsnog de stekker eruit trekken. Het moment van ja of nee komt dan alsnog. Dit geeft het college de kans om verder te werken aan de plannen waarin u bezwaren ook worden meegenomen. Het college is ook groot voorstander van burgerparticipatie en het betrekken van burgers bij processen. Daar beginnen wij mee met het ter inzage leggen van de conceptverklaring van geen bedenkingen. Ik raad u aan om de voorlopige verklaring nu af te geven. Dan kan iedereen schieten en zijn zegje erover doen. Het hele proces begint nu pas. Het is niet 23:55, het is pas ’s ochtends vroeg. Er is nog een heel proces te gaan met oog en een oor voor de buurt. Ik leef ook mee met de buurt. Ik zie de bezwaren ook, maar we moeten ook keuzes maken. De projectontwikkelaar heeft de deuren niet dichtgegooid.”

Gedwongen situatie
Volgens raadslid Bert Visser (PvdA-GL) kan hij geen andere conclusie trekken dat hij absoluut ontevreden is over de situatie waarin de raad gedwongen inzit. “Ik zou het fantastisch vinden als wij raadsbreed zeggen wij geen verklaring van geen bedenkingen af. Wij willen Klarenbeek niet overleveren aan 1 onderneming, maar wij willen Klarenbeek in een gelijkwaardige positie zetten. Als wij geen verklaring van geen bedenkingen afgeven begint het proces opnieuw en bevindt Klarenbeek zich in een gelijkwaardige positie.”. Volgens Arend Jansen (Lijst Arend) moet een zelfrespecterende raad zich niet zo in het nauw laten drijven door het college. Raadslid Paul Jonkman (D66) vraagt zich af of het college in 6 weken daadwerkelijk iets aan de plannen kan veranderen. Volgens Jonkman passen de plannen niet op deze plek met deze schaalomvang.

Twijfels
Raadslid Bert van de Zedde (CDA) geeft aan dat hij twijfels heeft. “Bij twijfel moet je niet oversteken. Alle partijen spreken twijfels uit. Duurzaamheid staat hoog in het vandaal bij CDA. Wij zijn zeker voor zonnevelden. Maar het zonneveld in Klarenbeek daar ligt een schaduw over. Wij hebben nog geen bereidheid om groen licht te geven. Wij hebben behoefte aan tijd”.

Uitstel
Volgens Gerrit Schimmel (VVD-L2000) pleiten CDA en D66 voor uitstel. “Wat brengt ons en Klarenbeek dat? Hetzelfde plan wordt in een enigszins ander jasje gestoken. Dit plan gaat het gewoon niet worden. Het is te groot. Als je nu tegenstemt schep je duidelijkheid naar iedereen. Ik pleit voor tegenstemmen zodat er een ander plan kan komen wat substantieel kleiner is”.

Wisselen van mening
Volgens raadslid Bert Visser is het opvallend dat CDA en D66 in eerste termijn aangaven dat zij tegen het afgeven van een verklaring van bedenkingen waren en nu opeens, na een schorsing, voor uitstel pleiten. “Iedereen heeft CDA en D66 in eerste termijn horen zeggen dat zij tegen het zonneveld zijn. Vervolgens wordt er om een schorsing gevraagd. We zien dat CDA en D66 samen met Gemeente Belangen en wethouder Arjen Lagerweij (GB) naar boven gaan. Vervolgens komen zij terug en zijn CDA en D66 van mening veranderd. Wat is er boven gebeurd?”

Standpunten aangehoord
Volgens raadslid Paul Jonkman (D66) is er boven niet veel gebeurd. “Wij hebben de meningen van de andere partijen aangehoord en zijn weer naar beneden gegaan. Ik was tegen en nu ben ik van mening dat het voorstel nog niet besluitrijp is. Dit geeft voor iedereen tijd om er goed over na te denken waardoor er stappen gezet kunnen worden de komende tijd”. Ook raadslid Bert van de Zedde (CDA) geeft toe dat hij inmiddels van mening is veranderd. “Wij hebben boven een kopje koffie opgedronken en wat woorden uitgewisseld. We hebben elkaars standpunten aangehoord. We waren eerst tegen, maar wij achten het voorstel nu niet besluitrijp. Daardoor houden wij de ruimte om dingen voor de toekomst te kunnen doen”.

Coalitiedrama binnen 24 uur
Raadslid Bert Visser heeft geen goed woord over deze verandering van mening. “Het is wel heel opvallend dat je met de wethouder mee naar bovengaat en dan ineens van mening verandert. Ik kan niet anders concluderen dan dat het dualisme in de gemeente Voorst dood is. Het eerste coalitiedrama is ontstaan binnen 24 uur”. Ook raadslid Gerrit Schimmel vindt het treurig dat D66 en CDA zo ineens van mening zijn veranderd. “Het spijt mij zeer erg dat CDA en D66 zich als slippendragers van Gemeente Belangen manifesteren. We zien het voorstel in september terug”.

Dualisme is dood
Raadslid Arend Jansen had de dag ervoor tijdens de bespreking van het coalitieprogramma al zijn zorgen geuit over het dualisme in de gemeente Voorst. “Wat wordt dit nou voor een college? Een college dat het dualisme in de vriezer zet? Waar wethouders aansturen bij moties en amendementen soms voor de schermen maar vaak ook achter de schermen, nauwelijks te controleren. Waar collegiaal bestuur zwaarder weegt dan de duale vrijheid voor de fracties? Waar raadsleden door collegeleden worden beschouwd als ‘dat moet nu eenmaal van onze staatsinrichting, maar beter is het om het allemaal aan ons over te laten, want wij weten wel wat goed is voor deze gemeente’. Het werd ons vroeger geleerd dat vorsten en grootgrondbezitters, horigen, lijfeigenen, vazallen en slippendragers in dienst hadden. Als je dat projecteert op dit college, dan heeft grootvorst Gemeentebelangen ook 2 horigen en slippendragers in dienst en misschien ook wel jaknikkers. Veel bestuurlijke vrijheid zullen zij niet krijgen, want daar zorgt de aanwezigheid van de wethouders in de fractie wel voor”.

Niet besluitrijp
Doordat een gedeelte van de gemeenteraad het voorstel niet besluitrijp acht, wordt het voorstel aangehouden. Na de zomer behandelt de gemeenteraad opnieuw dit voorstel. Dit betekent dat het tot die tijd onduidelijk is of het zonneveld er gaat komen.

woensdag 18 juli

Deel dit bericht