Het is goed vertoeven in de gemeente Voorst!

Gemeente Voorst- De dorpen Voorst, Klarenbeek, Teuge en Terwolde zijn onder de loep genomen. Een onderzoek van de rekenkamercommissie van de gemeente Voorst met als thema ‘Vitale dorpen’. De inwoners van de betreffende dorpen kregen een aan hen persoonlijk gerichte enquête, welke massaal werd ingevuld – ver bóven de verwachting van de onderzoekers. Het onderzoek is een momentopname én toegepast op een aantal dorpen.

Aan het ‘Duimen voor de dorpen’ ging een gedegen voorbereiding vooraf. Dorpsbelangenverenigingen met de dorpscontactpersonen werden nauw betrokken bij de totstandkoming van het onderzoek. Vervolgens werden in een later stadium college en raadsleden uitgenodigd om samen met de belangenverenigingen en onderzoekers de eerste resultaten te bespreken. In het uiteindelijke onderzoeksrapport concludeert de rekenkamercommissie, dat de leefbaarheid in de gemeente Voorst goed is. ‘De sociale en ruimtelijke kwaliteit is in de meeste dorpen hoger dan het landelijk gemiddelde’.

De inwoners van de vermelde dorpen hebben in grote getale gereageerd naar aanleiding van de aan hen toegezonden enquête. De vragen ging over vele facetten in de gemeente Voorst, zoals verkeer, veiligheid, voorzieningen, verenigingsleven en gezondheid. De scores waren over het algemeen hoog en daar waar cijfers lager uitkwamen, kon dit ook aantoonbaar worden onderbouwd. Denk daarbij aan de beleving van verkeersveiligheid in het dorp Voorst, waar een rondweg het einde inluidde van té intensief verkeer over de Rijksstraatweg. Terwolde daarentegen heeft deze stap nog niet kunnen maken en ervaart een hoge mate van onveiligheid door onder meer sluipverkeer.

Bewoners kregen vragen gesteld over onderwerpen zoals woningaanbod, sociale veiligheid, inrichting openbaar groen, aanbod van scholen, winkels en horeca. Maar het ging ook over het onderlinge contract, de gezelligheid en invullingen op het gebied van ontspanning. Dieper werd er gegraven wanneer het ging over het voelen van verbondenheid, het vertrouwen van mensen en kunnen rekenen op de hulp van anderen.

De rekenkamercommissie concludeert in het onderzoeksrapport, dat de leefbaarheid in de gemeente Voorst goed is. De sociale en ruimtelijke kwaliteit is in de meeste dorpen hoger dan het landelijk gemiddelde. De rekenkamercommissie heeft aanbevelingen aan de gemeente Voorst over hoe de leefbaarheid goed kan blijven. In dit geval dus duimen voor de gemeente Voorst, welke een prachtige blauwdruk heeft gekregen van de samenleving, waarin veel is geïnvesteerd en nóg. Want goed vertoeven in een gemeente is geen vanzelfsprekendheid. Het vraagt tijd, aandacht en investeringen om te zorgen voor kwaliteit in een zo’n breed mogelijk spectrum.

Tijdens de raadsvergadering van 21 september wees VVD-Liberaal 2000) op de door het college gedane toezeggingen om met de aanbevelingen aan de slag te gaan. Verder is er geen reden om aan te nemen, dat de vitaliteit in de andere dorpen anders zal zijn. Gemeentebelangen memoreert aan de 8 of hoger m.b.t de kwaliteit van wonen. Wel vraagt ze aandacht voor verkeersveiligheid en woningbouw en op korte termijn de vraag om aandacht voor zwerfvuil in Teuge en het ruimtegebrek van het dorpshuis in Terwolde. CDA omarmt de resultaten van het onderzoek maar vindt het jammer dat de overige dorpen niet zijn meegenomen in het onderzoek.

Kritische kanttekeningen zijn er ook, al dan niet zinvol en terecht. D66 heeft ‘de zurige opmerking’ of dit onderzoek heeft opgeleverd waar men op zat te wachten en of deze conclusie niet door hen zelf had kunnen worden getrokken. Mosterd na de maaltijd, al prijst D66 het rapport. Lijst Arend vindt het een prachtig rapport, maar vrij vertaald was het bestede geld niet nodig geweest. De informatie was er al, iedereen kent elkaar en kijkt naar elkaar om. ‘Struisvogelpolitiek’ wordt dit ook wel genoemd en de partij zou er goed aan doen, verder te kijken dan eigen straat en buurt. Maar voor wie dit onderzoek een Hosanna rapport noemt, is de wereld van gemeente Voorst wellicht nog wat te groot.

De gemeenteraad besluit de conclusies en aanbevelingen over te nemen en het college te vragen die aanbevelingen in hun beleid mee te nemen. De gemeenteraad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

woensdag 7 oktober

Deel dit bericht