Plaatselijk Belang De Vecht e.o. houdt de vinger aan de pols

De Vecht- Tijdens de (eens per twee) jaarvergadering van Plaatselijk Belang De Vecht e.o. is wel gebleken dat de vereniging, samen met hun leden, alle kritische punten in het dorp scherp in de gaten houdt. Tijdens een langdurige sessie passeerden velerlei zaken de revue. Gelukkig waren er erg veel onderwerpen waar eigenlijk enkel positieve dingen over konden worden gemeld, zoals het door vrijwilligers uitgevoerde onderhoud aan het Klompenpad, het beheer van het algemene geluidsinstallatiesysteem Jodelmientje, het volgen van de ontwikkelingen van vliegveld Teuge en de opzet en beheer van de internetsite van Plaatselijk Belang, www.de-vecht.nl. Meer discussie ontstond over de dreigende geluidshinder bij het opstarten van Lelystad Airport. Bekeken zal worden of het raadzaam is, op aandringen van de aanwezige leden, om zich aan te sluiten bij de onderzoeken/protesten over de geplande vliegroutes en -hoogtes, bij de plaatselijke belangenverenigingen in de regio.

Herinrichting straten, ramp of zegen?

Er blijkt in het dorp nogal wat ongenoegen te bestaan over de herinrichting van enkele straten in de kern. Volgens één bewoner wordt er na de herinrichting nog steeds veel te hard gereden. Hij denkt dat de geluidsoverlast ook is toegenomen, maar zal dat pas over enkele weken, na vervolggeluidsmetingen, met cijfers aan kunnen tonen. Feit is dat de versmalde rijbanen er toe leiden dat passerend vracht- of landbouwverkeer regelmatig gedwongen wordt om gebruik te maken van de trottoirs, alle (huis)inritten zijn bepaald niet gebruiksvriendelijk aangelegd en op nogal wat plaatsen blijven grote plassen water na een bui, veel te lang staan.

Kerst- kastanjeboom

In geuren en kleuren werd verslag gedaan van de teloorgang van de inmiddels wereldberoemde (want overal ter wereld in beeld opgedoken) kerst-kastanjeboom. Zoals bekend was door een deskundige geconstateerd dat de boom ziek was. Er werd een kapvergunning aangevraagd, welks toekenning vermoedelijk maanden op zich zou laten wachten. Eigenaar en organisatoren van PB dachten nog net het 25-jarig jubileum van de opvallende majestueuze boom tijdens de kerstperiode te kunnen vieren, doch dat pakte anders uit. Tijdens de zomerstorm in augustus ontstonden scheuren in de boom en na inspectie lag de kapvergunning en de aanzegging dat de boom onmiddellijk moest worden neergehaald binnen een dag in de bus. De uitvoering is voortvarend ter hand genomen en op korte termijn zal op dezelfde plek een nieuwe boom worden geplant, vermoedelijk een rode beuk. Nu zit De Vecht dus zonder kerstboom in december. Maar de leden en het bestuur van PB zijn pragmatisch. De Vecht zegt: doorgaan met de kerstboomtraditie. De kastanjeboom is niet meer en wordt zeker gemist. Het wordt nooit meer zoals het was. Maar dat is geen reden om te breken met een fijne traditie, aldus de leden. De kinderen verheugen zich elk jaar op de lampionnenoptocht naar de kerstboom, onder begeleiding van de kerstman. Dat feestje moet doorgaan. Tijdens de vergadering werden verschillende alternatieven voor de nieuwe plek genoemd. De keuze viel op de grote boom op het schoolplein van de Antoniusschool, een mooie en veilige plek. De route van de optocht wordt omgedraaid: dit jaar start de optocht vanaf de plek van wijlen de kastanjeboom naar het schoolplein, alwaar de kerstboom ontstoken wordt. De datum is al bekend: op 9 december gaan ze voor de 25e keer de lichtjes in de kerstboom in De Vecht ontsteken.

Molenstomp

Over lot en toekomst van de resten van de molen van Koekoek zijn al veel woorden vuil gemaakt en rapporten volgeschreven. Tijdens de vergadering van PB werd door Harrie Davelaar, ambtenaar van de gemeente Voorst en Willem Penninkhof van Dijkhof Bouw uit Klarenbeek nog weer een nieuw hoofdstuk aan het totaal toegevoegd. De plannen voor de resten van de molen zoals die door de inwoners van De Vecht waren vastgesteld blijken voor een deel te zijn geschrapt. De molenstomp wordt historisch verantwoord veiliggesteld. Een boom in het centrum van de resten is niet mogelijk, maar de vroegere plattegrond van de molen zal in de bestrating herkenbaar worden gemaakt. Onduidelijkheid bestaat nog of de muren op een natuurlijke/ruïne achtige manier zal worden afgewerkt met mos en sedum, of dat de bovenkant van de muur op een andere wijze zal worden afgewerkt. Voor de herinrichting van het terrein rond de molenstomp zullen op een later tijdstip de inwoners een grote inbreng krijgen, omdat het toekomstige plein en de molenresten net als in vroeger tijden bedoeld zijn als ontmoetingsplek voor de inwoners van De Vecht.

Gezonde vereniging

Tijdens het huishoudelijke gedeelte bleek dat Plaatselijk Belang De V echt e.o. een gezonde club is, met ieder jaar een klein batig saldo. In de toekomst zal de contributie inning verbeterd moeten worden. Het is daarnaast voor organisatie en dorp bijzonder plezierig dat het bestuur versterkt kon worden door toetreding van Martijn van de Boom.

woensdag 1 november

Deel dit bericht