Raad gemeente Voorst stemt in met aanspreken algemene reserves

VOORST- Gezinnen gemeente Voorst mogen ‘meevaller’ van € 119,85 houden Gemeente Voorst moet aan drinkwaterbedrijf Vitens de geheven precariobelasting van 2014, 2015 en 1e helft 2016 terugbetalen. Het gaat in totaal om € 1.150.560,- waarbij Vitens in een brief aan de gezinnen van de gemeente Voorst inmiddels heeft laten weten, deze doorberekende belastingen aan haar klanten terug te betalen. Per gezin gaat het om € 119,85 welke Vitens rechtstreeks aan haar klanten heeft uitgekeerd. ‘Dat is niet nodig’ aldus wethouder Hans van der Sleen. Gemeente Voorst heeft de belastingen immers al gecompenseerd aan de burger. Maar Vitens is van mening, dat wat je bij de burger haalt, ook aan de burger terug betaald.

Jarenlange rechtsgang treft de burger niet

Wethouder van der Sleen is helder in zijn bewoordingen, wanneer deze krant op 29 oktober 2019 met hem in gesprek gaat. “Inwoners worden niet meer lastig gevallen met de gelden” aldus de wethouder. Het gesprek vindt plaats naar aanleiding van de uitspraak door de Hoge Raad. Dit alles na een langdurige rechtsgang, waarbij medio 2015 gemeente Voorst de rechtszaak nog won toen de rechter oordeelde, dat de gemeente precariobelasting mocht heffen. Vitens ging hiertegen in hoger beroep en het Gerechtshof oordeelde in 2017 anders; gemeente Voorst heeft onjuist gehandeld. De gemeente ging in cassatie maar ook de Hoge Raad oordeelde in het voordeel van Vitens.

Wat is precariobelasting
De gemeente Voorst heft sinds 2014 de zgn. precariobelasting. Deze belastingen worden geheven bij drinkwaterbedrijf Vitens, netbeheerder Liander (gas + elektra), de Gasunie en Tennet (hoogspanningskabels). Dit na een unaniem besluit door de gemeenteraad in het jaar 2013 om deze belasting te gaan heffen op kabels en leidingen die in, op of boven voor openbare dienst bestemde gemeentegrond liggen. De reden was dat de financiële positie van de gemeente als gevolg van de crisisjaren zo verslechterd was dat de gemeente gedwongen was om haar financiële positie op orde te brengen. De gemeente heeft dit gedaan door forse bezuinigingen door te voeren. Ook was onduidelijk wat de overdracht van de zorgtaken vanuit het Rijk naar gemeenten in financiële zin voor de gemeente Voorst zou gaan betekenen. Mede gezien de daarbij door het Rijk opgelegde extra bezuinigingsopdracht op die zorgtaken. (bron: gemeente Voorst)

Gezinnen werden al gecompenseerd
Toen Vitens destijds werd geconfronteerd met de precariobelasting, rekende zij deze door aan de Voorster gezinnen die daardoor meer dienden te betalen aan het drinkwaterbedrijf. Twee jaren geleden werd er echter een amendement aangenomen in de gemeenteraad, waardoor de inwoners werden gecompenseerd middels een lastenverlaging, verrekend via Tribuut. De wethouder verklaarde in het interview van 29 oktober 2019 reeds, er niets voor te voelen om die gelden weer terug te vorderen, nu gemeente Voorst de precario aan Vitens terug moet betalen. De terugbetaling brengt overigens ook een enorme administratieve belasting met zich mee.

Politieke partijen trokken al eerder aan de waarschuwende bel
Tijdens de laatste raadsvergadering van 16 december 2019 blikte de gemeenteraad terug op de gehele procedure jegens Vitens. Diverse partijen memoreerden aan hun eerdere standpunten, waarbij in de afgelopen perioden vaker kritische vragen zijn gesteld. VVD/Liberaal 2000 noemt het ‘een misser’ maar stelt, dat het gelukkig de burger ten goede komt. PvdA begrijpt niet waarom dit überhaupt tot aan de Hoge Raad is uitgevochten. De partij diende in het verleden zelfs een motie in om het procederen een halt toe te roepen.

Unaniem raadsbesluit; middelen uit de algemene reserves
De gedane zaken nemen geen keer. Er zijn weloverwogen besluiten genomen en er is een strategie gevolgd, zo laat wethouder Hans van der Sleen in het eerdere interview weten. De wethouder stelt wel vraagtekens bij de handelswijze van Vitens. “Het vergoeden van die 119,85 was Vitens niet verplicht. Het waren destijds kosten in het waterleiding tarief. Het waren redelijke kosten welke gemaakt zijn, die hoef je achteraf niet terug te betalen” aldus de wethouder. Tijdens de raadsvergadering van 16 december kreeg van der Sleen uiteindelijk alle steun van de raad. Gemeente Voorst tast diep in de buidel van de algemene reserves en laat de burger ongemoeid. Een extraatje voor de gezinnen in de gemeente Voorst, welke ongetwijfeld goed is besteed rondom de dagen van kerst en oud & nieuw.

woensdag 8 januari

Deel dit bericht