Beste inwoners van Gemeente Voorst

Wilp- Zoals u enige tijd geleden in het Voorster Nieuws heeft kunnen lezen is door de besturen van C.V. De Lollebroek en Stichting Pampus besloten vanaf 2020 een wijziging door te voeren in de route van de carnavalsoptocht. Een direct gevolg van deze wijziging is dat het dorp Wilp niet meer door de optocht wordt aangedaan. Logischer wijs heeft dit veel commotie teweeg gebracht en is dit aanleiding geweest om met Dorpsbelang Wilp hierover wederom in overleg te treden. Afgelopen week is de keuze voor de wijziging definitief geworden en is dit besproken met een afvaardiging van Dorpsbelang Wilp. Tijdens dit overleg is afgesproken om nogmaals de inwoners van de Gemeente Voorst hier nader over te informeren.

De belangrijkste redenen om een wijziging door te voeren zijn:

veiligheid: optocht komt te laat binnen. Komende jaren zal carnaval vroeger in jaar plaatsvinden, indien optocht niet eerder binnenkomt zullen deelnemers in duister aankomen, vanzelfsprekend is onderzocht of het mogelijk is om eerder te starten met de optocht, echter is dit om organisatorische redenen niet haalbaar. Deelnemers: uit de gehouden enquête afgelopen jaar is wederom gebleken dat door de deelnemers de optocht als te lang wordt ervaren. Met name vanuit loopgroepen is aangegeven dat dit een potentiële reden is om niet meer deel te nemen.

Naast bovengenoemde redenen zijn er nog diverse organisatorische redenen welke pleiten voor een kortere optocht. Om dit doel te bereiken zijn er twee opties nader onderzocht:
1. starten op hoek Kneuterstraat/Knibbelallee en via Knibbelallee naar Posterenk;

2. starten op Rijksstraatweg in Wilp (ter hoogte van Dokter Kuipers) zoals ook in 2017 is gebeurd. Alles afgewogen hebbende is het optie 1 geworden, wat dus inhoudt dat de optocht niet door het dorp Wilp komt.

De beweegredenen
Veiligheid: opstellen op Rijksstraatweg leidt tot onveiligere situaties (met name bij incheck);

Vergunning: n.a.v. de optocht 2017
zullen er sowieso aanvullende eisen komen. Deze aanvullende eisen hebben dusdanige betrekking op de organisatie, dat deze de extra kosten alsmede de inzet van extra vrijwilligers simpelweg niet kan dragen.

Inzet vrijwilligers: opstellen op rijksweg vraagt veel meer inzet van vrijwilligers die we de laatste jaren al structureel te kort komen. Wens van mede organiserende vereniging Pampus dat optocht eigen locatie passeert. N.a.v. dit besluit is er door diverse betrokkenen contact geweest met de Provincie
Gelderland over de vergunning verlening. Hieruit is gebleken dat opstellen op de Rijksstraatweg dermate aanvullende eisen met zich meebrengt dat dit zowel organisatorisch als financieel niet uitvoerbaar is. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan inzet van professionele verkeersbegeleiders en bebording vanaf Deventer tot Apeldoorn tot Voorst. Conclusie van een ieder is dat dit simpelweg niet uitvoerbaar is. Alle betrokkenen realiseren zich ten volle dat deze keuze voor dorp Wilp een ongelukkige is. Wij hebben met de afvaardiging van Dorpsbelang Wilp besproken dat wij graag richting dorp Wilp en Zozijn wat willen doen om een ieder die dat wenst betrokken te houden bij de optocht. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het faciliteren van e.e.a. bij Pampus zodat men daar de optocht kan aanschouwen. Op termijn zal hier nadere informatie over volgen.

Met vriendelijke groeten,

Optochtcommissie C.V. De Lollebroek - Pampus

woensdag 16 oktober

Deel dit bericht
Advertentie
Meer Algemeen nieuws