Landbouwgronden worden bloeiende akkers

Regio- Het Nationale Park De Hoge Veluwe is onlangs gestart met het omvormen van vijf percelen landbouwgrond naar flora- en faunarijke natuurakkers. De percelen liggen op de Kemperberg en tot voor kort werden er nog gewassen op verbouwd.

Het omvormen van de landbouwgronden naar natuurakkers heeft grote meerwaarde voor de biodiversiteit in het voedselarme heidelandschap. De flora- en faunarijke akkers zullen een voedselbron vormen voor allerlei fauna. Van insecten tot vogels, alles profiteert. Bloeiende akkers horen dan ook thuis in het heide cultuurlandschap.

Omheining
Om flora- en faunarijke akkers te kunnen realiseren, zijn om drie percelen rasters geplaatst. Volgend jaar wordt mogelijk een vierde akker voorzien van een raster. Een van de akkers krijgt geen raster. Op deze manier wordt gekeken wat de gevolgen zijn van het al dan niet omheinen van de percelen en of de rasters zwijnen- en/of hertenkerend moeten zijn.

Succes uit het verleden
Het is niet de eerste keer dat het Park natuurakkers opzet. Al jaren zijn er kleine vlinderakkers in het heidelandschap. In 2018 is, met hulp van ecologisch adviesbureau Natuurbalans en het Louis Bolk instituut, gestart met het verbeteren van de kwaliteit van de kleine natuurakkers. Vier akkers zijn opgezet als pleegakker. Hier is een aantal akkersoorten uit regionaal zaad geherintroduceerd, waaronder enkele bedreigde soorten. In 2021 bleek uit een controle dat er 11 Rode Lijst soorten op de pleegakkers waren gevonden, waaronder korensla, viltkruid, dreps en echte en valse kamille. Een jaar later deed juist de soort akkerogentroost het goed. De pleegakkers worden gebruikt om ook de andere akkertjes in het Park te verbeteren en de bedreigde akkersoorten verder te verspreiden.

Potentie
De vijf percelen die nu omgevormd worden, hebben de potentie zich te ontwikkelen tot natuurakkers met inheemse akkerkruiden. Het zijn oude landbouwgronden en aan de rand van enkele percelen zijn zeldzame akkerflora gevonden. Onderzoek heeft aangetoond dat de omvorming tot natuurakkers op vier van de vijf percelen zeer kansrijk is. Bij een van de percelen is de samenstelling van de bodem anders, waardoor het mogelijk lastiger wordt om hier een kwalitatief goede flora- en faunarijke akker te ontwikkelen. Mocht dit niet lukken, dan wordt hier ingezet op flora- en faunarijk grasland.

Zadenmengsel
Op dit moment is het roggemengsel van de huidige pleegakkers ingezaaid op de percelen. Hierin zitten ook algemene soorten, waaronder klaprozen, korenbloemen en gele ganzenbloemen. In het najaar zal een uniek gecombineerd zaadmengsel worden ingezaaid, dat is samengesteld op basis van wat vroeger op de akkers voorkwam.

Duurzaam beheer
Om het beste uit de akker te halen, is het belangrijk ze meerdere jaren te beheren; de kans op rijke akkerflora is dan een stuk groter. De eerste twee jaar worden de akkerplanten daarom gemonitord door medewerkers van het Louis Bolk Instituut en Natuurbalans. Dit zal leiden tot een beheeradvies, waarbij per akker wordt bekeken wat het beste beheer is en of het wenselijk is om zaad van andere soorten toe te voegen.

Voor de omvorming van de landbouwgronden heeft het Park subsidie gekregen van de Provincie Gelderland.

woensdag 12 juni 2024

Deel dit bericht