Start aanleg zonnepanelen biodivers zonnepark Broekstraat

Klarenbeek- Deze week is gestart met de aanleg van de zonnepanelen voor Zonnepark Broekstraat. Het zonnepark, dat samen met buurtbewoners in Klarenbeek is ontworpen, gaat duurzame energie produceren voor circa 4500 huishoudens en zal naar verwachting begin oktober gereed zijn. Zonnepark Broekstraat kenmerkt zich naast lokale samenwerking door een unieke landschappelijke inpassing, die ten goede komt aan de plaatselijke flora en fauna.

Lokale samenwerking

De buurtbewoners en Prowind hebben intensief samengewerkt met betrekking tot de inrichting van het zonnepark. Dit resulteerde in een landschapsplan waarin rekening wordt gehouden met de plaatselijke flora en fauna. Het park met een oppervlakte van 20 ha. krijgt 41.704 zonnepanelen verdeeld over 13 ha. De overige 7 ha. is inmiddels ingeplant met diverse bomen en struiken en omvat diverse landschapszones. Prowind is in gesprek met de energie coöperaties deA en EnergieRijk Voorst om het lokaal eigenaarschap en de financiële participatie van de omgeving in het zonnepark mogelijk te maken. Ook is voor de wijdere omgeving een gebiedsfonds ingepland.

Herstel historisch landschap

Het landschapsplan zorgt ook voor het herstel van belangrijke historische landschapswaarden in het gebied. Aan het einde van de 19e eeuw werd het gebied aan de Broekstraat gekenmerkt door zogenaamde kamerstructuren en zandgronden met nat karakter. Wegen en kavelgrenzen waren beplant, waardoor kamers in het landschap ontstonden. Deze landschapselementen zijn in de loop van de 20e eeuw verdwenen, onder andere door ruilverkaveling. Met het herstel van dit landschap wordt het gebied weer gevarieerder en aantrekkelijker voor mens, dier en plant.

145 bomen en vier voetbalvelden met bosplantsoen

Afgelopen winter heeft Hoveniersbedrijf Ter Riele BV uit Klarenbeek de aanleg van de landschappelijke inpassing verzorgd. In deze periode zijn vijf poelen gegraven, grondwallen aangelegd en uiteindelijk zijn er 145 bomen geplant en is 23.500 m² bosplantsoen aangeplant (iets minder dan vier voetbalvelden). Ook is de houtsingel aan de zuidzijde van het zonnepark verlengd. De aangeplante bosschages bestaan uit inheemse bomen en heesters. Denk hierbij aan bomen zoals eik, esdoorn, meidoorn en els. En struiken zoals hazelaar, sleedoorn, lijsterbes, hulst en taxus. Bij de soortkeuze is gekeken naar hoogte, gebiedseigen soorten, planten met bessen en wintergroene karaktereigenschappen. Bovendien is ongeveer 200 meter aan natuurvriendelijke oever aangelegd en wordt langs de Broekstraat een brede zone met kruidenrijk gras ingezaaid.

Ruimte voor das, vogels, amfibieën en insecten

De nieuwe landschapselementen bieden leefruimte aan vogels, insecten en klein wild zoals de egel. Door het midden van het plangebied loopt een brede plas-draszone. De poelen dienen als verbindingszone voor amfibieën en reptielen. In het gebied bevindt zich een dassenpijp. Met de inrichting van het zonneveld wordt ruime afstand gehouden tot de pijp. Daarnaast foerageren dassen ’s nachts en oriënteren zij zich aan kleine hoogteverschillen in het landschap. Daarom zijn lage grondwallen langs de panelen aangebracht en zal er een maisveldje gerealiseerd worden als extra foerageergebied.

Een fantastische prestatie en blijk van een goede en vruchtbare samenwerking met de omgeving. Prowind wil dan ook alle betrokkenen bedanken bij de totstandkoming van dit plan.

Prowind BV

Prowind initieert en realiseert burgerprojecten voor duurzame energieopwekking. Dat doen we op basis van actieve participatie, waarbij we op professionele, flexibele en transparante wijze samenwerken met alle belanghebbenden en respectvol omgaan met mens, dier en milieu.

Onze visie:

In Nederland zijn wij het vrij breed met elkaar eens dat de opwekking van onze energie duurzamer moet worden. Als wij erin slagen om minder gebruik te maken van vervuilende energiebronnen (zoals kolen, olie en gas) helpen wij om klimaatverandering tegen te gaan en wordt onze lucht schoner.

We willen als burger allemaal graag actief bijdragen aan de oplossing van grote maatschappelijke problemen. Dit zien we onder meer terug in kleinschalige, vaak individuele vormen van duurzame energieopwekking. Dit is echter niet voldoende om aan de totale energiebehoefte te voldoen. Bij het realiseren van grotere projecten – die de individuele aanpak overstijgen - wil je als burger uiteraard gehoord worden, je wilt betrokken zijn bij wat er om je heen gebeurt. Burgerinitiatieven om gezamenlijk energie op te wekken kunnen in dat geval in een behoefte voorzien.

Burgerinitiatieven hebben vaak een duwtje in de rug nodig en hulp in het uitvoeringstraject. Lang niet overal zijn er mensen met voldoende tijd en kennis van zaken beschikbaar om de kar te trekken en/of de uitvoering te begeleiden. Prowind wil daarbij helpen als een professionele organisatie die de betrokken partijen bij elkaar brengt en door projecten vanaf een pril plan tot een werkend wind- of zonnepark te begeleiden. Wij zien met onze aanpak, de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en marktomstandigheden een solide basis om uit te groeien tot een belangrijke speler in de markt van energieopwekking op basis van burgerparticipatie.

woensdag 14 april 2021

Deel dit bericht