Vijf lintjes in de gemeente Voorst uitgereikt

Burgemeester Penninx reisde maandag de gemeente door om de inwoners die koninklijk werden onderscheiden tijdens de lintjesregen, die onderscheiding thuis bij de voordeur uit te reiken. Vanwege de coronamaatregelen moest hij het opspelden van de versierselen aan een familielid overlaten. Penninx begon ’s morgens in Nijbroek en via Terwolde en Twello reikte hij de laatste onderscheiding van deze dag in het dorp Voorst uit. Hij had hierbij graag een lange toespraak willen houden over de geweldige vrijwilligers in de gemeente Voorst op allerlei manieren, die ondersteund worden door hun partners en familie om de goede dingen te doen.

“Wat een enthousiasme en inzet voor de samenleving zie ik overal, iets om trots op te zijn. Hier is werkelijk sprake van aandacht en respect voor elkaar, in alle mooie dorpen van de gemeente Voorst. En alles kan natuurlijk altijd beter.

Kernvraag is dan voor ons allemaal: wat kan ikzelf, wat kunnen wij samen nog beter doen voor de samenleving en vooral de belangrijke verenigingen?

En vooral de vraag wie zijn daarbij mooie voorbeelden in onze samenleving om hen qua gedrag en inzet na te doen? Want vrijwilligers moeten we wel zien te houden. En zoals u weet. Goed voorbeeld doet volgen!”

In Nijbroek werd mevrouw J.H. Wassink- van ’t Einde (62) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Penninx: “Ik ben blij en trots om hier vandaag in Nijbroek te zijn kan ik wel zeggen. Helaas door corona op 30 oktober 2020 geen jubileumavond van Sportvereniging Gazelle, waar u als vrijwilliger afscheid zou nemen. Maar dat is nu eenmaal zo en daarom ben ik hier in klein gezelschap. Ruim 40 jaar bent u bestuurslid geweest van de Sportvereniging Gazelle te Oene. Ruim 33 jaar heeft u het secretariaat gedaan en sinds 2013 was u algemeen bestuurslid van deze sportvereniging. U verzorgde sportlessen en organiseerde activiteiten en evenementen. Daarnaast was u lid van verschillende commissies en verzorgde u het lief-en-leedwerk.

Sinds 1978 bent u vrijwilliger bij de Buurtvereniging ‘t Hoge Wold. U beheert de financiën, onderhoudt het fotoboek en levert hand,- en spandiensten.

Ook bent u bijna 40 jaar vrijwilliger bij de Oranjevereniging O.Z.O. te Oene. U ondersteunt de organisatie van het jaarlijkse Oranjefeest. Ook organiseert u de verloting, versiert de feesttent, helpt achter de bar en wast de uniformen en handdoeken.

U bent 16 jaar secretaris geweest van de ouderraad van de Basisschool de Bongerd te Oene. U heeft hier veel activiteiten en evenementen geïnitieerd en georganiseerd.

Ruim 22 jaar bent u vrijwilliger bij de Stichting Dikke Mik Dorpsfeesten Nijbroek, met name actief als barvrouw.

Tot slot bent u ruim 22 jaar vrijwilliger bij de Muziekvereniging de Vriendschap te Oene waar u activiteiten ondersteunt om fondsen te werven.

Vandaag bent u het stralende middelpunt hier en zijn de schijnwerpers op u gericht. U kunt door alles wat ik heb gezegd zeker worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen daartoe heeft gestimuleerd’. Ik ben blij u te mogen zeggen dat Zijne Majesteit de Koning U voor uw bijzondere inzet heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

Haar man mocht de versierselen opspelden.

Daarna kreeg mevrouw H.G. van der Horst-van Voorst (72) in Terwolde bezoek van de burgemeester.

“Helaas door corona op 30 mei 2020 geen feest vanwege het 40-jarig bestaan van de rommelmarkt PKN, waar u als vrijwilliger afscheid zou nemen. U bent ruim 40 jaar vrijwilliger bij en bestuurslid van de PKN Terwolde-de Vecht. U maakte deel uit van de rommelmarktcommissie en droeg hierbij onder meer zorg voor de inkoop en verkoop van voedingsmiddelen en de verzorging van maaltijden voor uw (gemiddeld 130) medevrijwilligers.

Daarnaast verzorgt u de maandelijkse activiteit voor ouderen, draagt u zorg voor de schoonmaak van de kerk en coördineert u de jaarlijkse actie kerkbalans. Tevens heeft u zich gedurende acht jaar ingezet als diaken en vier jaar als kerkrentmeester. Voorts coördineert u de inkoop en verspreiding van kerstattenties voor ouderen en zieken en schenkt u de koffie na de dienst.

Tevens bent u ruim 40 jaar vrijwilliger bij en bestuurslid geweest van de zang- en toneelvereniging de Harmonie te Welsum, waarvan vele jaren penningmeester. U coördineerde de oud papier- en de oud ijzer inzameling. Ook heeft u zich ruim 36 jaar ingezet als regisseuse en verzorgde u de toneelkleding, de loting en zette u zich in voor de werving van sponsoren.

Tot slot ondersteunt u uw hulpbehoevende ouders en schoonouders.

Ik ben blij u te mogen zeggen dat Zijne Majesteit de Koning U, voor uw bijzondere inzet heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau,” aldus Penninx. Haar man speldde haar de onderscheiding op.

Vervolgens kreeg Bertus ten Bosch (89) in Twello de onderscheiding uitgereikt.

De burgemeester sprak hem vanuit de voortuin toe. “Ik ben hier vandaag om stil te staan bij een voorbeeld van een geweldige vrijwilliger als typerend voorbeeld voor jong en oud, voor man en vrouw, op velerlei niveau en bij vele organisaties, waarop wij allemaal heel trots mogen zijn. Helaas door corona op 4 februari 2021 geen vrijwilligersavond voor de Oudheidkundige Kring, waar u in het zonnetje gezet zou worden. Maar dat is nu eenmaal zo en daarom ben ik hier in klein gezelschap.

Vandaag mag ik hier in Twello u Bertus, die zich persoonlijk bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap van de gemeente Voorst, in het zonnetje zetten.

Als 13-jarige jongen begon u in de oorlog brokstukken, die na hevige gevechten waren achtergebleven, te verzamelen. In 1977 maakte u aan de keukentafel een begin om alle bruikbare artikelen die u in die tijd had bijeengebracht, te rubriceren.

Inmiddels bent u ruim 25 jaar vrijwilliger bij de Oudheidkundige Kring Voorst te Twello. U zet zich vooral in voor het opbouwen en bijhouden van het oorlogsarchief met een unieke verzameling gebruiksvoorwerpen, boeken, foto’s, verslagen, persoonlijke informatie over Canadese en Engelse bevrijders, ervaringen van Voorstenaren, etcetera. U heeft vele gesprekken gevoerd met Voorstenaren, bevrijders en musea en vele (oorlogs-) begraafplaatsen bezocht. Ook heeft u deelgenomen aan herdenkingstochten in binnen- en buitenland, met name in Normandië.

Daarnaast schrijft u artikelen en organiseerde u diverse tentoonstellingen over de oorlogsjaren in de gemeente Voorst. U geldt als dé vraagbaak voor iedereen die iets over de geschiedenis over deze periode in onze gemeente wil weten. Door uw inspanning bezit de Oudheidkundige Kring (nu Historische Vereniging) het meest omvattende archief over die periode van de gemeente Voorst.

Daarnaast bent u ruim 28 jaar vrijwilliger geweest bij de Protestantse Gemeente Terwolde waar u zich inzette voor de jaarlijkse rommelmarkt.

Tot slot was u 23 jaar vrijwilliger bij de Weidevogelcombinatie Voorst, onderdeel van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland. U markeerde de vogelnesten bij diverse boerenbedrijven in voornamelijk het noorden van onze gemeente.

Beste Bertus, vandaag bent u het stralende middelpunt hier en zijn de schijnwerpers op u gericht. U kunt door alles wat ik heb gezegd zeker worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen daartoe heeft gestimuleerd’.

Ik ben blij u te mogen zeggen dat Zijne Majesteit de Koning U, meneer B. ten Bosch, voor uw bijzondere inzet heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

Dochter Frederique mocht hem de versierselen opspelden.

De heer Pieter Maters (77) was de volgende die een onderscheiding in ontvangst mocht nemen.

Ook hij werd vanaf de deur toegesproken. “U bent een aimabel en wijs mens en gaat rustig en bedachtzaam te werk. Tot uw pensionering in 2004 bent u werkzaam geweest als hoofd personeelszaken bij de Sociale Werkvoorziening Delta te Zutphen, waarbij u deelnam aan diverse werkgroepen, onder meer op nationaal niveau.

Daarnaast was u ruim zes jaar voorzitter en lid van het hoofdbestuur van de voormalige Koepelvereniging V en K afdeling gymnastiek te Twello (nu SV Twello). U onderhield de contacten, onder andere met de trainers.

Na uw pensionering bent u zes jaar voorzitter geweest van de Bridgeclub Twello. U zocht de samenwerking met de andere bridgeclub in Twello BC 2000, voor de gezamenlijke aanschaf van technische apparatuur.

Ook was u zeven jaar vrijwilliger bij en voorzitter van de Nationale Vereniging de Zonnebloem, regiobestuur Voorst. U ondersteunde de afdelingsbesturen en organiseerde activiteiten. Onder uw leiding werd een fusie tussen kleinere afdelingen in gang gezet. U was daarnaast actief als contactpersoon voor de gasten tijdens het jaarlijkse evenement ‘Wandelen op Bussloo’.

Vanaf 2009 bent u enkele jaren bestuurslid geweest van de Stichting Leergeld Apeldoorn Voorst. Tevens was u ruim negen jaar lid van de Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning (CMO) van de gemeente Voorst. De sociale werkvoorziening lag u na aan het hart.

Sinds 2013 was u penningmeester van de Wereldwinkel Twello en vanaf 2017 vervulde u de gecombineerde functie van penningmeester/secretaris van de Wereldwinkel Twello. U heeft zich ingezet voor de realisatie van een nieuwe locatie voor de winkel en voerde de onderhandelingen. Helaas heeft de Wereldwinkel eind vorig jaar de deuren moeten sluiten.

Daarnaast was u vertegenwoordiger binnen de ondernemersvereniging Twello. U onderhield het contact met de medevrijwilligers en organiseerde de vrijwilligersbijeenkomsten.

Tevens heeft u zes jaar de leiding gehad van tennistoernooien van tennisvereniging De Schaeck. Tot slot ontplooide u twee jaar vrijwillige activiteiten voor de Telefonische Hulpdienst te Deventer.

Beste Pieter, u kunt door alles wat ik heb gezegd zeker worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen daartoe heeft gestimuleerd’. Ik ben blij u te mogen zeggen dat Zijne Majesteit de Koning U, meneer P. Maters, voor uw bijzondere inzet heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

Zijn vrouw werd verzocht hem de versierselen op te spelden.

Als laatste werd deze dag de heer Henk Ilbrink (73) in Voorst bezocht. Ook hij werd buiten voor de deur toegesproken door de burgemeester.

“Beste Henk, vandaag mag ik hier in Voorst u die zich persoonlijk bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap van de gemeente Voorst,

in het zonnetje zetten,

U bent al ruim 40 jaar vrijwilliger bij de protestantse gemeente Voorst, waarvan u acht jaar secretaris bent geweest. Al 30 jaar bent u ouderling en draagt u zorg voor het bezoekwerk. Daarnaast was u 10 jaar voorzitter van de commissie voor de organisatie van het Kerstconcert. Sinds 1981 bent u vrijwilliger bij en bestuurslid van de Restauratie Kerk Voorst (Reskevo). U ondersteunt bij de rommelmarkten en veilingen. Voorts draagt u zorg voor het ophalen van het oud ijzer en het koperdraad, het verwerken hiervan en het inbrengen.

Daarnaast was u bijna 10 jaar bestuurslid van de Christelijke gemengde zangvereniging Zingt den Heer te Voorst. U heeft zorg gedragen voor de verspreiding van de donateursbrieven en verrichtte hand-en-spandiensten.

Ook bent u al ruim 22 jaar vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Molen de Zwaan te Voorst. U fungeert als molenaar en verzorgt de rondleidingen. Ook draagt u zorg voor het onderhoud van de molen.

Sinds 2007 bent u als vrijwilliger chauffeur bij de Buurtbusvereniging Stedendriehoek actief.

Tot slot bent u al sinds 2011 vrijwilliger bij het Nederlands Rode Kruis waar u fungeert als wijkcoördinator en zich inzet als collectant.

Henk, u bent vandaag het stralende middelpunt hier en de schijnwerpers zijn op u gericht. U kunt door alles wat ik heb gezegd zeker worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen daartoe heeft gestimuleerd”.

Ik ben blij u te mogen zeggen dat Zijne Majesteit de Koning U, meneer G.H. Ilbrink, voor uw bijzondere inzet heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, aldus Penninx.

Ook hier verzocht de burgemeester de partner om de versierselen bij Henk op te spelden.

Geen aubade

Voor alle gedecoreerden gold ook: “Laten wij daarnaast niet vergeten dat het vele vrijwilligerswerk niet mogelijk is zonder de steun van hun partner en/of de kinderen, familie en vrienden. Daarom kregen, als symbolische dank, alle mensen om de gedecoreerden heen, een boeket mooie bloemen.

Penninx besloot al zijn toespraken met de mededeling: “Helaas zal er ook dit jaar door Corona geen Aubade zijn bij het gemeentehuis Twello met alle gedecoreerden, ontvangst van alle mensen die ooit een lintje hebben ontvangen.

Ik hoop dat de aubade in 2022 in het nieuwe gemeentehuis kan plaatsvinden en ik hoop u in 2022 op de Aubade te ontmoeten, niet als burgemeester maar als mede-gedecoreerde.”

woensdag 28 april 2021

Deel dit bericht