Betaalbaarheid en verduurzaming speerpunten voor 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de prestatieafspraken met woningcorporatie IJsseldal Wonen en Huurdersbelangenvereniging IJsseldal. De woningcorporatie en huurdersbelangenvereniging leveren beiden een bijdrage aan het beleid omtrent huisvesting in de gemeente Voorst. De prestatieafspraken gaan onder meer over betaalbaarheid, beschikbaarheid en nieuwbouw van huurwoningen, huisvesting van specifieke doelgroepen, verduurzaming van woningbezit en wonen met zorg.

Prestatie- afspraken en plan

De prestatieafspraken komen jaarlijks terug, waarbij wordt gekeken naar de ontwikkelingen in het afgelopen jaar, maar waar ook vooruit wordt geblikt naar het komende jaar. Het prestatieplan is een praktische manier om te evalueren en te kijken naar het jaar erop. Worden er bijvoorbeeld voldoende huizen gebouwd binnen de doelgroep van IJsseldal Wonen? Hoe staat het met de duurzaamheid? Is er voldoende oog voor de leefbaarheid in de buurt?

Verstening

Al decennia lang worden we in Nederland geconfronteerd met de toenemende mate van verstenen. Groen maakt plaats voor verharding in de vorm van bijvoorbeeld klinkers en stoeptegels, coniferen en overig groen voor afscheiding van percelen wordt vervangen door houten en betonnen schuttingdelen. Verstening is vaak een praktische overweging, omdat het relatief voordelig kan zijn in aanschaf en het zorgt voor minder onderhoud aan met name de tuinen en paden.

De nadelen van verharding

Er kleven vele nadelen aan het verharden van de grond. Het is slecht voor het milieu, voor de waterhuishouding, de biodiversiteit en er is zelfs sprake van hittestress. In een dicht bebouwde omgeving kan door de invloed van zon en verharding, de temperatuur met 7 graden extra oplopen en warmte blijft langer hangen. “Ook esthetisch is verstening erg nadelig” aldus wethouder Lagerweij. “Het geeft een armoedige uitstraling” en de wethouder vraagt zich ook af, wie het nu eigenlijk prettig vindt om tussen het vele steen en hout te wonen. Met andere woorden; het toepassen van meer groen zal het woonplezier gaan vergroten.

Operatie Steenbreek

Komend jaar is er vanuit gemeente Voorst derhalve veel aandacht voor ‘ontstening’ van de tuinen. De gemeente neemt deel aan het plan ‘Operatie Steenbreek’, een initiatief van Stichting Steenbreek. De stichting refereert onder meer aan het feit, dat we steeds vaker geconfronteerd worden met extreme weersomstandigheden. In een snel tempo verdwijnen veel plant- en diersoorten, waarbij juist die toename van verharding hierop een negatief effect heeft. Door steen te vervangen door groen, kan water weer in de bodem zakken, wordt de temperatuur getemperd en wordt het leefgebied van flora en fauna vergroot.

Het positieve effect van groen wonen

De wethouder refereert aan het plan ‘Holthuis’, waar ook is ingezet op een groene woonomgeving. Bijvoorbeeld heggen in plaats van schuttingen, waarbij bewoners ook aangeven dat ze het prettig vinden en er graag wonen. Ook de internationale jury van Entente Florale Europe, welke in 2019 de prestigieuze prijs aan gemeente Voorst toekende, was zeer gecharmeerd van de progressieve, ‘groene aanpak’ door gemeente en bewoners.

Cursussen

Gemeente Voorst gaat, in samenwerking met operatie Steenbreek, cursussen inkopen en aanbieden aan de inwoners van de gemeente Voorst, ongeacht huur- of koopwoningen en wijkgericht. “Juist om de aandacht voor leefbaarheid te vergroten, gaan we vergroenen” aldus wethouder Lagerweij. “We gaan ook zorgen voor het geven van voorlichting. Daarbij willen we immers het groene hart van de Stedendriehoek zijn.”

woensdag 15 januari

Deel dit bericht