Gemeente Voorst heeft een nieuw college

Gemeente Voorst- De inwoners van de gemeente Voorst lieten maart dit jaar hun verkiezingsstem horen. Dat resulteerde in een enorme ommezwaai voor de lokale politiek en zorgde voor nieuwe uitdagingen; hoe geef je vorm aan de nieuwe politieke kleur? Meerdere formatiegesprekken volgden en op 21 april presenteerde formateur Lidy Klein Holkenborg haar eindrapport. Vervolgens werd gewerkt aan een coalitieakkoord én werden de plekken voor het nieuwe college ingevuld. Het coalitieakkoord werd 7 juni in het dorpshuis van Nijbroek gepresenteerd en tijdens de raadsvergadering van 8 april werden de nieuwe wethouders beëdigd in het gerenoveerde gemeentehuis. Door Jos Bosch

Zowel dorpshuis De Arend in Nijbroek als gemeentehuis in Twello waren tot aan de laatste plaats bezet. Twee bijzondere bijeenkomsten waar enorm veel werk aan vooraf ging en waarbij reikhalzend werd uitgekeken naar de resultaten. Want sinds het tellen van de stemmen op 26 maart dit jaar is er veel werk verricht. De politieke aardverschuiving zorgde er daarbij voor dat de voormalige oppositiepartijen nu de nieuwe coalitie vormen en vice versa. Daarbij is SGP de nieuwkomer aan de raadstafel.

‘Samen beter’
Dat is de titel van het coalitieakkoord. Hierin staan de afspraken van de coalitiepartijen die richting geven aan de komende vier jaar. De nadruk wordt er daarbij op gelegd, dat het een akkoord is op hoofdlijnen. ‘Daardoor blijft er ruimte voor wensen van inwoners en is bijsturing mogelijk als de omstandigheden daar om vragen’ aldus de inleiding van het akkoord. Vele onderwerpen komen in het akkoord aan de orde, wij noemen met name het Bestuurlijk Kompas en Dorpen en Belangenverenigingen.

Het Bestuurlijk Kompas loopt parallel aan het coalitieakkoord. “Het gaat onder meer over hoe je als politiek, bestuur en ambtelijke organisatie met de samenleving wilt omgaan, vaak participatie genoemd” en “een ander element betreft de omgang en het samenspel binnen de raad” aldus Lidy Klein Holkenborg in een eerder interview.

Dorpswethouder
Aangaande de dorpen en belangenverenigingen wordt als volgt geschreven in het coalitieakkoord. ‘De coalitie hecht aan een goede relatie met de dorpen. Dit betekent dat het bestuur zichtbaar en met regelmaat aanwezig wil zijn in ieder dorp’. ‘Iedere wethouder is ook een dorpswethouder om de lijn tussen het college en de dorpen ook op bestuurlijk niveau zo kort mogelijk te houden.’ Iedere wethouder wordt aan een aantal dorpen gekoppeld. Overigens hebben Steenenkamer en Twello geen belangenvereniging. Steenenkamer heeft een buurtvereniging die belangen behartigd en in Twello wordt dit jaar nog een Leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

De fysieke exemplaren werden, onder het toeziend oog van de formateur, getekend door de fractievoorzitters van de coalitiepartijen CDA, PvdA-Groen Links, Voortvarend Voorst en VVD-Liberaal 2000. Daarna werd het eerste exemplaar overhandigd aan de burgemeester.

Raadsvergadering in nieuwe raadszaal
De raadsvergadering van woensdagavond 8 juni vond plaats in de nieuwe raadszaal van het gerenoveerde gemeentehuis. Een enorm grote ronde tafel waar onder meer plaats is voor de 19 raadsleden. Achter de burgemeester en griffie zes aaneengeschakelde schermen en ook in het midden van de open cirkel kan op schermen worden meegekeken en gelezen. Wie spreekt komt in beeld met naam en functie, ingebrachte schriftelijke stukken kunnen direct worden getoond. Daarbij is iedere raadsvergadering middels livestream ook thuis te volgen. De publieke tribune is royaal met een raadszaal welke zich kenmerkt door licht en ruimte, niet in de laatste plaats vanwege de enorme ramenpartij met zicht op de H.W. Iordensweg.

Burgemeester Paula Jorritsma-Verkade opent de raadsvergadering en gaat in op de taken van de wethouders waarbij ze verwijst naar een onderzoek door de universiteit van Utrecht over succesvol wethouderschap. “Wethouders zijn positiever en optimistischer dan de burgers” en verder hanteert de burgemeester begrippen als inspraak, benaderbaar en betrokken zijn als ook communicatief. Ze is vervolgens lovend over de gedrevenheid tot de laatste dag door de vier wethouders die thans afscheid nemen.

‘Wat bezielt mensen om wethouder te worden’

Het is de uitspraak van Arjen Lagerweij, waarbij hij terugkijkt op acht jaren wethouderschap. Een zelfde periode overigens als zijn collega wethouders. Hij legt uit hoe hij destijds onbedoeld wethouder werd en spreekt over acht hele intensieve jaren. “Het is een prachtig vak maar niet alles is prachtig.” Hans van der Sleen benoemt enkele minder positieve momenten in zijn carrière. ‘Het zesje van de brandweergarage’ aangaande het onderzoek naar de locatie voor de nieuwe brandweergarage in Twello. Maar ook de motie van wantrouwen die ooit tegen hem werd ingediend.

Harjo Pinkster dankt in zijn speech de fractie en het bestuur van CDA en memoreert aan de breuk met zijn partij van een jaar geleden en de coalitie die toen met hem door wilde. Hij spreekt over het spanningsveld tussen strategie en beleid versus opvatting van burgers en raad.

Wim Vrijhoef tenslotte verwijst naar de ontwikkelingen rondom PlusOV en noemt het een hoofdpijndossier, maar wel met een goede afronding. Ook benoemt hij het verval van het gemeentehuis en de renovatie die binnen de begroting is gebleven. Verder is hij nauw betrokken geweest bij de WMO, Klein Twello en Voorst onder de Loep, waar nu een kadernota sociaal beleid ligt.

Het coalitieakkoord

Als volgend agendapunt van de raadsvergadering staat een debat over het coalitieprogramma. De vier oppositiepartijen noemen het een zware bevalling qua tijd en een hels karwei, willen vooral vooruit kijken en constructief werken als gehele raad en zijn trots op het programma en de samenstelling. Oppositiepartij Gemeente Belangen feliciteert de coalitie en wethouders en zegt veel onderdelen van het programma te herkennen en voelt zich uitgenodigd, al mist volgens hen soms een duidelijke koers en richting, zoals de energietransitie. “Durf aan te geven hoe je daaraan invulling wilt geven, zeg wat je wilt doen”. Ook refereert de partij aan de thema’s ‘Twello Noord’ en vraagt wat de gedachten van de nieuwe coalitie zijn als ook het onderwerp OZB. “Als oppositie is destijds tegengestemd, maar gaan de partijen als coalitie niets veranderen?”

SGP noemt het coalitieprogramma ‘een van de eerste stukken die ik op m’n gemak kan doorlezen.’ Begrijpelijke taal, geen pijnpunten en de partij is blij dat de kerken als samen verbindende factor bij zorg en welzijn worden betrokken. D66 is onder meer benieuwd hoe uitwerkingen gestalte krijgen, met name de overleggen met de inwoners. “Processen met wie, wanneer en hoe? Dat is een flinke taak, wij denken mee.”

Vanuit de coalitie wordt kort ingegaan op de eerder genoemde kritische kanttekeningen, waarbij het debat ook nog wordt gevoerd over de randweg. Ook wordt ingegaan op het aandringen door Gemeente Belangen dat er snel stappen moeten worden ondernomen. Aangaande Twello Noord noemt de coalitie het een lastig dossier omdat ze destijds als oppositie tegen heeft gestemd. “Er zijn allerlei procedures gaande. Hoe is de uitkomst daarvan? Het is nu onder de rechters” aldus de coalitie. “Jammer dat we in deze procedure zijn geraakt en dat burgers tegenover elkaar staan.”

Het debat voert nog verder langs diverse pijnpunten van de afgelopen jaren, waarbij Gemeente Belangen diverse vragen stelt aan de coalitie. De coalitie wijst er vooral op, dat ze de tijd wil nemen om een nieuw beleid te gaan voeren en zich verder te buigen over de onderwerpen. Daarbij wil men zich niet laten leiden door tijd, maar vooral ook als raad samenwerken. Een ingediende motie van Gemeente Belangen om een collegeprogramma op te stellen, waarin concrete keuzes en een duidelijke koers voor de belangrijkste opgaven wordt uitgewerkt wordt met 12 tegen 6 stemmen verworpen.

Uitgestoken hand
Gemeente Belangen uit kritiek op de titel van het coalitieakkoord ‘Samen beter’, het zou ernaar verwijzen dat het voorheen niet samen genoeg en goed genoeg was. Het zou uitgaan van negativiteit en niet de eigen kracht van de coalitie. Naar mening van de coalitie is het juist geen waardeoordeel van wat geweest is en noemt het reflectie van de partij zelf. “Samen beter is de uitgestoken hand in het kader van participatie naar de burger. Samen maken we Voorst beter” aldus de coalitie. Voorts verwijst de coalitie naar de eerder aangenomen motie van D66 en de coalitie hoopt dat zaken die nog dwars zitten vanuit het verleden, worden uitgesproken en dat er dan afstand van wordt genomen.

Drie nieuwe wethouders
Drie van de vier coalitiepartijen leveren een wethouder. Voortvarend Voorst heeft eerder al uitgesproken alle vertrouwen te hebben in deze samenstelling van het college. Het slotstuk van de avond was dan ook de benoeming van deze wethouders. Zij stelden zich alle drie voor met daarbij een stukje achtergrond qua loopbaan en politieke ervaring.

De drie nieuwe wethouders zijn Bert Visser (PvdA-GroenLinks, Conny Bieze (VVD-Liberaal 2000 en Peter Wormskamp (CDA). Zij kregen alle drie de unanieme steun van de raadsleden en werden hierna beëdigd.

woensdag 15 juni 2022

Deel dit bericht