Gemeente Voorst koerst op nieuw beleid en kleinschaligheid

Twello- De gemeenteraad ging maandagavond 15 mei unaniem akkoord met het collegevoorstel, om de beleidsuitgangspunten Zonnevelden 2.0 buiten werking te stellen. Meerdere redenen zijn hiertoe de aanleiding maar de zgn. netcongestie was daarbij doorslaggevend. De mogelijkheid tot het realiseren van grootschalige zonnevelden is hiermee van de baan. Door Jos Bosch

Het is 2019 wanneer de beleidsuitgangspunten worden vastgesteld en vier jaar later kan worden geconcludeerd, dat het beleid niet meer strookt met de werkelijkheid. ‘Het beleid buiten werking stellen geeft helderheid naar mogelijke initiatiefnemers’ aldus het college. En die initiatiefnemers is een duiding naar onder meer de zgn. ‘energiecowboys’ die met grootste plannen het Voorster land willen bestormen. Meest recent daarin zijn de plannen op het land van boer Harry Schutte in Teuge.

Ruggensteun voor het ‘verzet’
Dat het collegevoorstel unanieme steun krijgt vanuit de gemeenteraad ligt in de lijn van de huidige ontwikkelingen. Gemeente Voorst zet immers volop in op participatie en lokale belangenverenigingen en/of groeperingen zijn zeer actief in het ontwikkelen van kleinschalige plannen. De politieke fracties zijn daar nauw bij betrokken. Het ‘verzet’ vanuit diverse werkgroepen tegen grootschaligheid krijgt nu flinke ruggensteun én er is nu tijd om te evalueren en na te denken.

Gevolgen voor de sociale cohesie
Tijdens de raadsvergadering vraagt SGP zich af, of zonneparken de grootste tijd hebben gehad en wijst op de enorme maatschappelijke onrust die ontstaat door de projectontwikkelaars met grootschalige plannen. Aantasting van het landschap, discussies tussen grondeigenaren en bewoners met grote gevolgen voor de sociale cohesie. “Omdat we in ons verkiezingsprogramma duidelijk hebben aangegeven naar de burgers toe, dat wij tegen zonnevelden zijn op landbouw of natuurgronden, zien we ook geen argumenten om van die belofte af te wijken” aldus raadslid Arco Hak.

‘Getuigen van realisme’
VVD-Liberaal2000 noemt het voorstel van het college getuigen van realisme omdat de problemen groot zijn en wijst op de optimale kans van slagen van de Voorster Energie Strategie. De partij wil de initiatiefnemers (belangenverenigingen- en groeperingen) kans geven en ook ondersteunen. “We moeten de regie in handen houden” aldus raadslid Emiel de Weerd en spreekt zijn vertrouwen uit naar de belangenorganisaties. Een ingediende motie, mede namens VoortvarendVoorst en SGP, krijgt onvoldoende steun binnen de raad. Een meerderheid ziet, gezien het plan tot buitenwerkingstelling van de beleidsuitgangspunten deze vanavond, niet de meerwaarde van de motie.

‘Alle energie op kleine zonnevelden’
D66 is benieuwd naar de voorstellen van het college voor de middellange termijn maar ziet het collegevoorstel als voordeel, dat alle energie gezet kan worden op de kleine zonnevelden en daar zijn ze groot voorstander van, aldus raadslid Wim Vrijhoef. Raadslid Jan Wessels van CDA wijst op het overvolle netwerk in de provincie Gelderland. “Langzamerhand gaat het bij iedereen doordringen dat het uit de hand gaat lopen en wel op een zodanige manier, dat de aansluiting van nieuwbouwwijken ook in gevaar dreigt te komen” en noemt het herijken van het raadsvoorstel een juiste beslissing.

Wessels is verder van mening dat bewoners betrokken moeten zijn en invloed moeten kunnen hebben bij het tot stand komen van plannen voor zonneparken, dat bewoners mede eigenaar kunnen zijn en kunnen profiteren van zonneparken in de buurt. “Reguleren is van groot belang, wij zijn van mening dat de claim op het netwerk van grote zonneprojecten alleen dán mogelijk is als het college heeft geoordeeld dat een initiatief past in het nieuwe zonneveldenbeleid” aldus het raadslid. De opbrengst van zonnevelden moet lokaal worden ingezet.

De pauzeknop geldt voor alles’
“Netcongestie maakt het onmogelijk om ruimtelijke plannen tot 2029 ten uitvoer te brengen” aldus wethouder Bert Visser. Hij is blij met de grote steun vanuit de gemeente raad v.w.b. het voorstel. Dit geeft tijd voor herzieningen en Visser geeft aan dat het college de geluiden uit de raad en samenleving verneemt. “We zien ook dat Nelderland van het gas afgaat en de behoefte aan elektriciteit toeneemt, we verwachten een grotere vraag” aldus de wethouder. “De pauzeknop geldt voor alles” waarmee de wethouder erop doelt, dat grote én kleine lokale initiatieven geen aansluiting krijgen op het net. Visser: “Pauze draait niemand de nek om, want er wordt niets aangesloten.”

woensdag 24 mei 2023

Deel dit bericht