Gemeenteraadslid Bjorn van Ekeren: ‘Het is eigenlijk chaos!

Twello- Het is 2020 wanneer vanwege herinrichting van de Michiel de Ruyterstraat, ook het bruggetje over de Twellose Beek ter sprake komt. Het bruggetje is te smal voor het vele fiets- en voetgangersverkeer, aldus de conclusie. Verbreding of een tweede brug lijkt de oplossing, de gemeenteraad gaat in 2021 akkoord waarbij de kosten op € 50.000,- worden begroot. Het nieuwe college komt nu op het besluit terug en benoemt alternatieven. Door Jos Bosch

‘Als je geluk hebt komen ze van twee kanten tegelijk met een bakfiets aan!’ Het is de vroege ochtend van vrijdag 16 december 2022 en samen met gemeenteraadslid Bjorn van Ekeren (Gemeente Belangen) observeren we de gang van zaken bij ‘het bruggetje over de Twellose Beek’. Het is nog rustig en dat geeft ons de tijd om de gehele situatie te overzien en de verkeersstromen te analyseren aan de hand van de paden die er liggen. Zonder voetgangers of fietsers is dan al duidelijk, dat het hier spannend kan worden. Bakfietsen zijn niet eens nodig, al zorgt de opmerking van het raadslid er wel voor dat je gaat visualiseren.

Verbreding of extra brug
Een kleine week eerder plaatst Bjorn een post op social media die onze aandacht krijgt. Een korte beschrijving met foto van een ‘volle brug’ en inzage in de vragen die zijn partij stelt aan het college. In de prioriteitennota van 2022 staat onder meer het volgende geschreven (bron Gemeente Belangen): ‘Om de veiligheid op de brug te vergroten wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden: een nieuwe bredere brug realiseren, een extra brug realiseren of het aanleggen van een betonnen duiker.’ Er wordt verzocht om € 50.000,- beschikbaar te stellen voor de werkzaamheden die in 2022 kunnen plaatsvinden.

Lekker druk …
Inmiddels is het, zoals raadslid van Ekeren al beloofde, lekker druk voor en op de brug. De stroom voetgangers en fietsers vanaf de Michiel de Ruyterstraat/Karel Doormanstraat zwelt aan door degenen die de auto hebben geparkeerd bij de Jumbo. Wanneer je vanaf die kant over het bruggetje gaat, moet je links en rechts goed uitkijken vanwege een fietspad dat de doorgang kruist. En tja, wie oversteekt komt ook terug als tegemoetkomend verkeer. Een andere verkeerstroom komt vanaf de parkeerplaats Jachtlustplein. Hoewel die twee stromen elkaar niet bijten, komen ze wel samen voor de schoolgebouwen waar het dan ook flink druk is.

Het bruggetje is niet berekend op dit intense gebruik maar lag er al vóórdat jaren geleden De Kleine Wereld, Partou De Fliert, Obs De Hietweide en Brede school De Fliert samenkwamen op één plek. Dus bij gebruiksverandering van recreatief naar intensief ligt het voor de hand, dat er een knelpunt ontstaat. Maar al pratend met Bjorn kijken we ook naar de soorten voertuigen die passeren. Allereerst de elektrische fietsen van zowel ouders als kinderen, ze hebben opvallend meer vaart dan de fiets zonder enige trapondersteuning. En wie een bakfiets bestuurt heeft op de brug ruimbaan nodig. Wie dan als voetganger wil passeren moet de buik inhouden en zich klein maken.

Je nog jonge kind aan de hand kunnen houden is geen vanzelfsprekendheid vanwege de smalle doorgang op de brug. En wie lopend met welke fiets dan ook over de brug wil, mag flink duwen vanwege de verhoging in het midden. Het wegdek op de brug wordt nog eens versmald door de betonnen rand aan weerszijden. Raak je die met de wielen, dan ga je onherroepelijk onderuit of je komt tegen de reling van de brug tot stilstand.

Een eerste reactie van de gemeente Voorst

Genoeg gezien en gehoord, tijd voor een eerste vragenronde in het gemeentehuis. Wat maakt dat er wordt teruggekomen op het eerdere besluit tot verbreding of een tweede brug? Gemeente Voorst laat in een eerste reactie weten, dat in 2021 een verkeersonderzoek is gestart naar de schoolomgevingen van de basisscholen in Twello. ‘Wat begon met een onderzoek naar de verkeersveiligheid bij De Wingerd, als gevolg van de motie Veilig Oversteken (2020), werd een breder onderzoek na gesprekken met de vertegenwoordiging van de basisscholen in Twello. De verkeersveiligheidsanalyse richtte zich op de inrichting van de openbare ruimte én op het gedrag van de verkeersdeelnemers’ aldus een reactie vanuit het gemeentehuis.

Inzet op verkeersgedrag

De reactie bevat echter ook een belangrijke conclusie en vervolgt. ‘In het overleg met de schoolbesturen is mede op basis van de onderzoeksresultaten vastgesteld dat de problematiek rondom De Fliert vooral te maken heeft met ongewenst verkeersgedrag. Daarom zetten wij in eerste instantie in op maatregelen die het gedeelde en multifunctionele gebruik van het fietspad door fietsers en voetgangers stimuleren’ en gemeente Voorst vervolgt: ‘De eerder voorgestelde infrastructurele maatregelen, zoals een extra brug, kunnen het gesignaleerde knelpunt zelfs versterken, doordat verkeersdeelnemers hun eigen ‘plek’ claimen.’ Daarmee ziet de gemeente Voorst – voorlopig – af van het verleggen van het fietspad voor de hoofdingang van de school en aanpassing van het bruggetje en kiest voor inzet op verkeersgedrag.

Veldwerk of bureau beslissingen?

Aangezien de reactie van gemeente Voorst haaks lijkt te staan op de constateringen en belevingen ter plekke, ontstaat het idee dat de ideeën en beslissingen niet zijn genomen op basis van fysiek onderzoek bij de knelpunten, maar een theoretisch model dat in kaart is gebracht en besloten vanachter een bureau. Reden tot het stellen van nog meer vragen, want gemeente Voorst wil verkeersborden gaan plaatsen. De vraag is dan, welke? Volgens de gemeente gaan de borden in op de sfeer ‘let op elkaar’.

Zijn de scholen betrokken bij dit veranderende besluit? ‘Wij willen de scholen sowieso betrekken bij het vervolg om het verkeersgedrag te beïnvloeden. Daar zijn natuurlijk ook leerlingen, ouders en andere bezoekers van de scholen bij nodig’ aldus de reactie van gemeente Voorst, aangevuld met het volgende. ‘De basisscholen Martinus, De Wingerd, De Oase, De Kleine Wereld en De Hietweide waren betrokken bij de verkeersveiligheidsanalyse Twello, die in opdracht van de gemeente is uitgevoerd door BonoTraffics. Op 5 en 26 september zijn de resultaten gedeeld en besproken met de schoolbesturen. In oktober 2022 is het eindrapport opgeleverd.’

Smalle brug en intens gebruik versus géén aanpassingen
Om de breedte van het bruggetje te visualiseren, wil Bjorn van Ekeren wel poseren. We confronteren gemeente Voorst met de beeldvorming én vooral ook het fietsgebruik. Gemeente Voorst herkent de constateringen en stelt: ‘De oplossing ligt volgens ons niet in de eerste plaats bij het verbreden/aanpassen van de brug. Meer ruimte op de brug zorgt voor een hoge(re) snelheid van het (bak)fietsverkeer op de brug en op het fietspad. Dit zorgt voor (nieuwe) irritaties en onveilige situaties tussen fietsers en voetgangers. Dat staat haaks op de insteek om meer op elkaar te letten en rekening met elkaar te houden.’

Terugkomend op het mogelijke bureauwerk; wie heeft er tijdens een reguliere drukke ochtend bij het bruggetje gestaan? Gemeente Voorst: ‘De verkeersveiligheidsanalyse Twello (2022) richtte zich op de inrichting van de openbare ruimte én op het verkeersgedrag. De situatie bij onder meer het bruggetje is met een camera in beeld gebracht. De camerabeelden gaven goed inzicht in het verkeersgedrag. Juist door in gesprek met de scholen het verkeersgedrag te bespreken, is gekozen om eerst in te zetten op het stimuleren van gewenst verkeersgedrag en het ‘letten op elkaar’ in plaats van kostbare ingrepen aan de infrastructuur. Het is dus zeer zeker niet bedacht van achter een bureau c.q. vanaf afstand. Integendeel.’

Tot slot: zijn er gesprekken gevoerd met de gebruikers van het bruggetje?
‘Ouders en gebruikers hebben tijdens de herinrichting van de Michiel de Ruyterstraat in 2020 via een online tool (vanwege corona destijds) suggesties en knelpunten aangedragen, waarbij het bruggetje over de Twellose Beek als aandachtspunt naar voren kwam. De online tool is toen ook via de scholen kenbaar gemaakt.

Gemeenteraadslid Bjorn van Ekeren heeft al aangekondigd, dat hij de kwestie (opnieuw) onder de aandacht gaat brengen bij de raad en het college.

woensdag 25 januari 2023

Deel dit bericht