Kostbaar onderzoek naar mogelijkheden windenergie in de ijskast

Een stevig, kort & krachtig amendement van Gemeente Belangen en VVD-Liberaal 2000 heeft tijdens de raadsvergadering van maandag 19 april een dikke streep gezet door een verder onderzoek naar de mogelijkheden van windenergie in de gemeente Voorst. Daarmee komt vooralsnog een einde aan veelvuldige discussies omtrent het plaatsen van landschap ontsierende molens. Voor zover de meningen hierover nog zijn verdeeld; 80% van de inwoners is tegen de windreuzen aldus raadslid Emiel de Weerd van VVD-Liberaal 2000.

Door Jos Bosch

Het was een avond vol energie tijdens de raadsvergadering van jongstleden 19 april, welke ‘bijeenkomsten’ nog steeds online worden gehouden. Daarbij in beeld de 19-koppige raad, de voorzitter, griffie en bij oproep het college. Voor wie wil kennismaken met de raad en vergadercultuur dé kans, om incognito als luisteraar deel te nemen. Je hoeft er de deur niet voor uit en iedere vorm van drempel is verbannen. Het is wel een lastige wijze van vergaderen voor de deelnemers, wanneer je minutieus in beeld bent terwijl je middels handopsteken spreektijd vraagt of wilt interrumperen, laat staan dat je ad hoc in overleg moet met je fractiegenoten.

Sterke voorkeur voor zonne-energie

Windmolens zijn niet gewenst, die informatie is inmiddels voldoende opgehaald uit de diverse bijeenkomsten vanuit de Voorster Energie Strategie (VES). Er is een sterke voorkeur voor de opwekking van zonne-energie. Daarnaast is uit de VES gebleken dat er feitelijk te weinig draagvlak is voor windenergie als oplossing voor de energietransitie in de gemeente Voorst. Verderop in deze krant is al te lezen, welke ontwikkelingen er op dat gebied gaande zijn, waaronder kleinschalige projecten, initiatieven vanuit bewoners en belangenverenigingen en het tegengaan van grootschaligheid.

Geen nut en noodzaak voor onderzoek

Naar mening van Gemeente Belangen en VVD-Liberaal 2000 zijn er in de gemeente Voorst voldoende mogelijkheden voor zonne-energie en zij onderstrepen ook de krachtige werking vanuit de kleine kernen, waar hard wordt gewerkt om de gestelde klimaatdoelen te realiseren. De partijen zijn van mening dat er geen nut of noodzaak is om op dit moment een kostbaar onderzoek naar de mogelijkheden van windenergie uit te voeren. En de kosten die daarmee worden gespaard? Inzetten voor het ondersteunen en facilitairen van lokale kleinschalige initiatieven.

‘Zij wel, wij niet’

Wethouder Vrijhoef vroeg zich af, of de gemeente Voorst zo uniek is qua landschap, dat windmolens kunnen worden uitgesloten. Hij vergelijkt gemeentes met elkaar en stelt, dat andere gemeentes windmolens móeten plaatsen en gemeente Voorst ervan gevrijwaard wordt. Men zou zich de vraag kunnen stellen, wat daadwerkelijk van belang is, zeker voor een groene agrarische gemeente. Sympathie wekken bij de buren of energie opwekken op een wijze, welke de visuele aspecten van het landschap minder zal vervuilen.

De kracht van hogere overheden

De indieners van het amendement vormden een meerderheid, waar ze door alle andere partijen werden tegengesproken. Met 13 voor en 6 tegen is het statement gemaakt. Wel mede bepalend daarbij is de ingediende en door de meerderheid aangenomen motie van Gemeente Belangen en D66. Daar gaat het vooral over de bevoegdheden en mogelijkheden van hogere overheden om te kunnen ingrijpen. Door bijvoorbeeld het plaatsen van windturbines af te dwingen en/of op andere wijze bepalend te kunnen zijn voor de lokale energiestrategie.

Tijdrovend was het debat aangaande de (schone) energie in het algemeen, hét grootste thema van de avond. Uiteraard is het belangrijk om meningen te peilen en eigen standpunten duidelijk te maken. Maar het zou raadsleden sieren om hun monologen in te korten en ‘bij de zaak’ te blijven, waardoor ook een voorzitter minder vaak hoeft in te grijpen. De moties zijn van tevoren in te zien en je kan je koers vooraf bepalen. Stem daar op af en in het kader van energie besparen; neem de kortste weg! Zéker wanneer de deelnemers aan de cursus Politiek Actief meekijken en luisteren. De zeer actieve gemeenteraad zou inspirerend en motiverend kunnen werken, met buitengewoon interessante en belangrijke issues die thans op de agenda staan. Niet alles hoeft gezegd te worden, soms is (wind-)stilte een even krachtig pleidooi en standpunt.

woensdag 28 april 2021

Deel dit bericht