20 windmolens maken dorp Voorst onbewoonbaar?

College gemeente Voorst kijkt weg van de ernstige bedreiging van gezondheid van bewoners en bedreiging van lokale economie en natuur.

Op de website van de gemeente Voorst, www.bezoekvoorst.nl, staan de IJsselvallei en de Voorsterklei aangeduid als pareltje van de gemeente Voorst, u kunt er lopen en fietsen van monument naar monument. Tevens een van de mooiste natuurgebieden van Nederland, zegt de gemeente Voorst. De Cleantech regio, waar gemeente Voorst een onderdeel van uitmaakt, richt zich op duurzame welvaart waar het goed werken en wonen is.

Kunt u hier binnenkort fietsen van windmolen naar windmolen? Vanaf de Voorsterklei tot aan Bussloo ziet de Cleantech regio windzoekgebied 4 als enige kandidaat voor plaatsing van windmolens binnen de gemeente Voorst. Windmolens van 250 meter hoog, wel te verstaan.

Bewoners van het dorp Voorst zijn nog niet tot nauwelijks geïnformeerd door de gemeente, maar begin 2020 is het prachtige gebied van de Voorsterklei tot aan Gietelo en Bussloo aangewezen als windzoekgebied 4 in de Cleantech RES. Gepland zijn 9 tot 20 windmolens van ca. 250 meter tiphoogte. Vattenfall heeft afgelopen zomer landeigenaren bezocht en daarvan heeft inmiddels één, een contract met hen gesloten. In deze buurt is geen draagvlak voor deze windmolens onder de bewoners. Ondertussen is er geen onderzoek gedaan door de gemeente om na te gaan welke impact dit kan hebben op haar bewoners en de natuur, heeft de gemeente geen normenkader waarbinnen men besluiten kan nemen over mogelijke windmolens waardoor een windmolenexploitant neer kan zetten wat hij wil. Intussen zijn bewoners van het dorp Voorst, Gietelo en Bussloo niet geïnformeerd, en worden de bewoners van de Voorsterklei niet serieus genomen; de gemeente ziet bewoners niet als belanghebbenden, ze tellen niet mee als stakeholder en hebben tot op heden geen mogelijkheden gehad om te participeren.

(Mogelijk eerste 7 windmolens)

Wat betekenen zoveel windmolens voor het dorp Voorst?

Er is door Vattenfall, afgelopen jaar aan grondeigenaren een kaart getoond waar een aantal molens al op ingetekend staat en waar de afstand tot huizen slechts 400 meter is. Als dit inderdaad de waarheid wordt, dan betekent dit dat bewoners aan de rand van het dorp Voorst, gevoelige groepen als onze kinderen op Sjaloomschool, groepen mensen in het buurthuis en de kerk en vele bewoners van Bussloo, Gietelo en de Voorsterklei, tientallen dagen per jaar in de slagschaduw komen en dag en nacht last zullen krijgen van het laagfrequente geluid, geluidshinder van zoevend geluid, knipperlichten en verstoord uitzicht. Omdat nergens ter wereld dit soort enorme windmolens zo dicht naast bewoning staan, weet men niet wat de gezondheidsrisico’s zijn. Er zijn vele meldingen en vermoedens over ernstige effecten, maar er is simpelweg nog geen onderzoek naar gedaan. Effecten op kinderen zijn helemaal niet bekend, terwijl kinderen in hun eerste levensjaren vaak in de nabijheid van hun huis verblijven en dus constant onder invloed van hun directe omgeving. In Duitsland hanteert men om deze reden een minimale afstand van 1000 meter, echter in Nederland is er nu geen minimale afstand tot bewoning vastgelegd. Daarvoor is er een lokaal normenkader nodig, dat de gemeente moet opstellen. Onze gemeente heeft deze niet omdat, zo was hun redenering, de huidige coalitie geen windmolens in de gemeente wilde. Echter in maart aanstaande gaat onze gemeenteraad wel over windzoekgebieden beslissen en een besluit vastleggen in de zogenaamde RES1.0. Ieder moment mogen de exploitanten starten met het aanvragen van de vergunningen in de aangewezen gebieden. Het college van burgemeester en wethouders wil de raad laten besluiten zonder normenkader en zonder eerst de gezondheidsrisico’s, economische en ecologische impact in kaart te brengen. Zonder draagvlak en participatie van belanghebbenden, negeren ze risico’s en wegen daardoor niet zorgvuldig af of windmolens in de gemeente Voorst passen.

Gezondheidsrisico’s

Wat is de schade die u, bewoners van dorp Voorst, Gietelo en Bussloo, kunt verwachten? Huisartsen in Nederland waarschuwen voor de ernstige gezondheidsschade, specifiek op kinderen, op volwassenen en vee/dieren door laagfrequente tonen. Hartfalen, stress en slapeloosheid zijn gevolgen die nu naar boven komen. Artsen roepen overheden op eerst onderzoek te doen en heldere normen te stellen voordat achteloos gebieden worden aangewezen en exploitanten vrij baan krijgen.

Economische schade

Daarnaast komen nu eerste resultaten naar boven, dat de economische schade door vermindering van waarde van huizen bij zulke hoge windmolens, kan oplopen tot 52%. Maar ook het lokale bedrijfsleven, gericht op toerisme kan forse schade oplopen. Een camping die opeens onder windmolens ligt, B&B’s afhankelijk van wandelaars en fietsers, mogen minder omzet verwachten. Terwijl de landeigenaar tot ca. 50.000 euro per molen per jaar huur ontvangt, verliezen toeristische bedrijven en bewoners omzet en waarde van hun huis. De optelsom van de verliezen in de omgeving overstijgen vele malen de inkomsten voor die ene grondeigenaar. Dergelijke ongelijkheden verscheuren buurten en tasten de leefomgeving aan.

In Nederland geldt dat eventuele schadevergoedingen door bewoners zelf verhaald moeten worden op exploitanten. Deze week hebben we in het nieuws opnieuw mogen vernemen dat mensen in Groningen na 25 jaar strijd nog steeds geen compensatie hebben ontvangen voor hun leed voor aardbevingsschade, als voorbeeld hoe slecht dit uiteindelijk voor gewone burgers uitpakt.

Ecologische schade

Verschillende organisaties gericht op flora en fauna spreken op dit moment onze gemeente en ook het rijk aan op de ecologische schade die verwacht wordt door plaatsing van grote windmolens. Windmolens langs de IJssel en dorp Voorst zullen voor diverse rode lijst vogels, waaronder ook de aanwezige wespendief, kieviet en grutto, en ook voor de vele trekvogels die langs de IJssel vliegen, landen en opstijgen, grote gevolgen kunnen hebben. In plaats van onafhankelijk onderzoek te doen wat de echte effecten zijn om de natuur in stand te houden of te verbeteren, heeft de Provincie Gelderland vorig jaar de Gelderse omgevingsvisie gewijzigd, met als doel in kwetsbare gebieden zoals de Voorsterklei, windmolens te plaatsen.

Als er één windmolen komt, zullen er meer volgen.

Als er een windmolenpark komt, is er een netwerk van kabels nodig om die windmolens aan te sluiten. Dat heet infrastructuur. Om dat zo goedkoop mogelijk te doen probeert men windmolens te clusteren. Deventer en Apeldoorn willen dit doen langs de as van de A1.

Indien Zutphen met stroomkabels de IJssel oversteekt, dan kan men verwachten dat Brummen, De Hoven Zutphen al hun molens in dit gebied willen plaatsen. Dit maakt dat het dorp Voorst, Gietelo en Bussloo een industrieel gebied wat met name zal worden gebruikt om voor anderen de stroom op te wekken. In het RES document van de Cleantech regio zijn 20 windmolens in dit gebied gepland. En dit terwijl er in deze buurt nu al meer duurzame energie wordt opgewekt dan wordt gebruikt.

Wat doet de gemeente Voorst voor ons?

Het dorp Voorst werd eerst geteisterd door ruimte voor de rivieren, vervolgens de rondweg die vanuit visie over het beschermen van het mooie dorpsaanzicht aan de westkant is gelegd. En nu worden Voorst, Gietelo en Bussloo, zonder lokaal draagvlak en onderbouwing aangewezen als windzoekgebied. De raad heeft afgelopen maanden inmiddels twee maal een motie ingediend om van wethouder Vrijhoef, verantwoordelijk voor dit dossier, en burgemeester Penninx, voorzitter van RES stuurgroep Cleantech regio, te eisen dat zoekgebied 4 losgelaten moet worden totdat er goed onderzoek is gedaan. Tot op heden negeren het college en de ambtenaren deze moties. De term “zoekgebied 4”heeft men vervangen door “verdieping” in de energie transitie. In praktijk gaat men gewoon door met alleen zoekgebied 4 en wijzigt men geen koers. Men kijkt weg voor de moties van de raad en het gebrek aan lokaal draagvlak.

De Gemeenteraad heeft tot taak voor haar burgers op te komen en het lokaal belang te dienen. Is zij zich bewust van deze situatie? Steeds meer gemeentes in Nederland spreken zich uit tegen het opgelegde proces van de RES, helpen hun burgers en kiezen voor een verduurzamingspad waarin iedereen daadwerkelijk participeert. Emmen, Montfort en IJburg zijn hiervan mooie voorbeelden. De gemeenteraad heeft in dit RES proces een zeer belangrijke taak en moeten namens hun burgers handelen. Hoeveel duurzame energie is er daadwerkelijk voor onze dorpen nodig en hoeveel wekken wij al samen op? Op welke wijze kunnen we CO2 verminderen en slim en met draagvlak en participatie de resterende hoeveelheid energie opwekken. Het is zeer de vraag of windmolens nodig zijn.

Wat kunnen we wel doen?

Bewoners en belanghebbenden verenigen zich nu samen in Vereniging Door weer en Wind. Wij willen samen een goede energiestrategie maken waarin alle opties meegenomen worden (de gemeente Voorst richt zich met de RES nu enkel op zon en wind). De vereniging richt zich op leefbaarheid in de omgeving: samenwerken, energie besparen, energieopslag, stromingsenergie van de IJssel, aardwarmte, biogas, zon op alle daken, vergroting CO2 opslag door ondersteuning natuur en de bossen, inclusief natuurbeheer en behoud etc. Laten we gebruik maken van de kracht van ons gebied, ons landschap, onze gemeenschap. Dit is het meest windarme gebied van Nederland, maar wel met bossen, een rivier, en een mooi oud landschap met vriendelijke dorpen.

Verzoek aan onze gemeenteraad Voorst

Wij hebben als bewoners van de Voorsterklei een brief aan de raad gestuurd. Wij willen een eerlijk proces waarin vanuit een goed normenkader besluiten worden genomen. Wij willen een kennis gestuurd proces, geen politiek gestuurd proces. Wij hebben hen gevraagd voor ons als inwoners te gaan staan zoals ook andere gemeentes doen. We hebben gevraagd, zoals steeds meer gemeentes in Nederland doen, de grootschalige windparken in natuurgebieden en in de nabijheid van bewoning, tegen te houden. We hebben gevraagd samen mét hun bewoners de verduurzamingsstrategie te ontwikkelen en met bredere mogelijkheden dan enkel de opgelegde zon- en windoplossingen.

Petitie

Inmiddels hebben wij als vereniging een website waar u veel informatie kunt vinden; www.doorweerenwind.net. U kunt ons helpen door lid te worden en/of de petitie op de website te tekenen. Hoe meer handtekeningen hoe beter. Help onze dorpen en buurten leefbaar te houden voor haar bewoners en denk mee in onze verduurzamingsstrategie. Met de petitie helpen wij onze gemeenteraad ook voor ons als bewoners te gaan staan en de volgende stap te maken naar een echte duurzame toekomst die niet ten koste van ons gaat maar met zorg voor elkaar. Samen, in naoberschap.

Bewonersvereniging Door Weer en Wind

woensdag 24 februari 2021

Deel dit bericht