Wijzigingen in de algemene plaatselijke verordening gemeente Voorst Verbod op het oplaten van ballon

De gemeenteraad van Voorst heeft tijdens de raadsvergadering van 16 december 2019 unaniem ingestemd met het verbod op het oplaten van ballonnen. Een amendement, ingediend door PvdA/GroenLinks betreffende het eveneens verbieden van plastic confetti, kon na een inhoudelijk interessant debat uiteindelijk ook op volledige instemming vanuit de raad rekenen. Gemeente Voorst sluit hiermee aan bij inmiddels een derde van de Nederlandse gemeenten waar het ballonnenverbod al van kracht is.

Plastic soep en sluipmoordenaars

Het begrip ‘plastic soep’ is inmiddels bij iedereen bekend. We kennen de beelden van drijvende plastic massa’s in het water, vervuilde stranden en dieren welke massaal worden gedood door de verontreiniging of het opeten van plastic. Een van de veroorzakers van dit leed zijn opgelaten ballonnen. Alle vaak goede bedoelingen ten spijt (neem bijvoorbeeld de wensballonnen of een ballonnenwedstrijd), de ballon is een regelrechte sluipmoordenaar. De ballonnen kunnen kilometers hoog in de lucht worden meegedreven, spatten uiteindelijk uit elkaar en de restanten komen hoe dan ook naar beneden en in het milieu terecht. Het verteren van de restmaterialen in de natuur duurt jaren, dieren op het land en in de zee zien het kunststof als voeding.

Verbod als zwaarwegend belang

Aangaande het verbod op plastic confetti was er geen enkele discussie over de nadelige gevolgen van plastic materialen, maar was er wel een gedachtewisseling aangaande een verbod. D66 noemde het bestrijden van confetti een goede zaak; ‘het lijkt klein maar kan voor veel overlast zorgen.’ Gemeentebelangen noemde het amendement enerzijds sympathiek, want het is milieuvervuilend. Anderzijds vroeg GB zich af, hoe groot het probleem eigenlijk is. Een opgelaten ballon kan overal terecht komen, maar confetti is een lokaal probleem. PvdA stelde de vraag, wat er op tegen is om plastic confetti te verbieden. VVD/Liberaal 2000 wees op het gegeven, dat een verbod aan de burger een zwaar wegend belang dient te zijn en wees, evenals GB op de aanwezigheid van plastic in bijvoorbeeld vuurwerk, roerstaafjes en flesjes.

‘We kunnen er tegen optreden’

Burgemeester Penninx antwoorde namens het college, dat het kunnen optreden tegen het oplaten van de ballonnen positief is. Aangaande de plastic confetti gaf hij aan, dat het een probleem is omdat het alle kanten opwaait en dus ook overal terecht kan komen. “We willen er wat op kunnen zeggen, mocht iemand het gebruiken. Het kan overlast geven” aldus de burgemeester.

Een gemeente welke in 2019 Entente Florale Europe heeft gewonnen en wordt geprezen om haar groene beleid, kan niet achterblijven in het beschermen ervan. Al is het goed dat er debatten worden gevoerd aangaande het opleggen van verboden welke ingrijpend kunnen zijn. Het zal vooral ook de burger zelf moeten zijn, die zich ervan bewust is in belangrijke mate te kunnen bijdragen aan een gezonder leefklimaat.

woensdag 8 januari

Deel dit bericht